Menü:

Az iskola profilja Az iskola céljai Iskolánk statisztikai adatai Fenntartónk Támogatóink Az iskola házirendje Iskolatanács Szülői szövetség Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy za rok 2015/2016

Iskolánkról

Az iskola házirendje

 

                                                                       

Kóczán Mór Alapiskola

930 08 Csilizradvány, Fő utca 258

 

 

 

Iskolai rendtartás

 

 

 

I.                       A tanuló érkezése az iskolába

II.                    A tanulók viselkedése a tanítási órákon

III.                 A tanulók viselkedése a szünetben

IV.                 A hetes jogai és kötelességei

V.                     Megszólítás, üdvözlések, kommunikáció

VI.                  A drogfogyasztás és -terjesztés megelőzése

VII.               A tanuló igazolt hiányzása

VIII.             A tanuló igazolatlan hiányzása

IX.                   A tanuló iskolán kívüli viselkedése

X.                      Tanulmányi kirándulások

XI.                   Nevelési intézkedések

XII.               A tanulók viselkedése az iskolai étkezdében

XIII.            Egészségvédelem

XIV.            A tanulók jogai

XV.               A tanuló törvényes képviselőinek jogai

XVI.            A tanuló törvényes képviselőinek kötelességei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.                   A tanuló érkezése az iskolába

 

1.)    Az iskola épületét 6.30 órakor nyitják. A tanuló legkésőbb 5 perccel a tanítás megkezdése előtt érkezik, az iskolából pedig közvetlen a tanítás befejezése után távozik.

2.)    Az iskola épületét 7.35 órakor bezárják. Aki ez után az időpont után érkezik, annak az osztálykönyvbe késést írnak be. Ha a tanuló 2 alkalommal indokolatlanul késik, akkor 1 igazolatlan órát kap.

3.)    A pedagógiai felügyelet 7.15-től biztosított a tanulók számára.

4.)     A tanulók az osztályokat 7.25-kor foglalhatják el.

5.)    A kerékpárral érkező tanulók igazolást mutatnak fel a szülők felelősségvállalásáról az osztályfőnöknek. A kerékpárt a tornaterem melletti tartóba helyezik el. Betartják a biztonságos közlekedés szabályait, az iskola területén tolják a kerékpárt.

6.)    Azok a tanulók, akik a délutáni órákban szakkörökre járnak, a kör vezetőjére a szaktanterem előtt várakoznak. Az osztályban és az iskola egész területén felügyelet nélkül tilos tartózkodni. HA a tanuló az év elején egy bizonyos szakkörre jelentkezik, akkor az év végéig kötelező számára. Ez érvényes a hitoktatásra és az etikai nevelésre is.

7.)    A tanuló köteles rendszeresen iskolába járni, órarend szerint részt venni az iskola által szervezett tevékenységeken. Azon tanulók számára, akik nem kötelező tantárgyakra, szakkörökre, napközibe vagy iskolai klubba jelentkeztek, a megjelenés kötelező.

8.)    A tanuló tisztán, megfelelő öltözékben jár iskolába, tartózkodik a szélsőségektől. Iskolai rendezvényeken ajánlott az ünnepi öltözék.

Tilos a haj-és a körömfestés, a smink, a feltűnő hajviselet - különféle póthajak, festett haj, félig felborotvált hajviselet, fiúknak tilos a szembe lógó haj, különféle hajba borotvált minták viselete a fejen, a copf. Szigorúan tilos a testékszerek viselete, a tetoválás és a henna festés is. Ennek megszegése esetén az osztályfőnök bejegyzést ad, és kijelöli az időpontot a vétség rendezésére. Ha a tanuló ezt is megszegi osztályfőnöki megrovást kap.

Az iskola épületében a tanuló nem visel sapkát, kapucnit. Viszont hord papucsot, ami egészségügyi szempontból megfelelő, kényelmes, biztosítja a tanuló biztonságos mozgását. A papucsot a papucstartóban tartja. Ennek elmulasztása esetén először az osztályfőnök figyelmezteti, majd ha újból előfordul bejegyzést ír a magaviseleti naplóba. Sportcipőt csak a tornateremben és a sportpályán használ. Ha a tanuló nem vált cipőt, és bepiszkítja az osztály vagy a folyosó padlóját, megsérti a házirendet.

 

 

 

9.)    Az intézmény csengetési rendje:

1.óra

7.35 - 8.20

2.óra

8.25 - 9.15

3.óra

9.20 -10.05

4.óra

10.20 - 11.05

5.óra

11.10 - 11.55

6.óra

12.00 - 12.45

7.óra

13.15 - 13.55

8.óra

14.00 - 14.40

 

Az ebédszünet fél órás.

 

II.                A tanuló viselkedése a tanítási órákon

 

1.)    A tanuló köteles részt venni a tanítási órákon és azokra rendszeresen és lelkiismeretesen készülni.

2.)    A tanuló köteles illedelmesen viselkedni, odafigyelni a tanító utasításaira, képességeinek megfelelően, becsületesen készülni az órákra és betartani a házirendet. Köteles a tanításon kívül, szabadnapokon és iskolai szünetek idején is rendesen viselkedni, nem szegheti meg az együttélés alapszabályait és a társadalom erkölcsi normáit. 

3.)    Az iskolába órarend szerint és a tanító utasításai alapján hordja a tanszereit.

4.)    Tanítási óra előtt előkészíti a tankönyvét és a tanszereit az adott órára. Az adott órára szükségtelen dolgait a táskájában hagyja.

5.)    Becsengetés után a tanuló a saját helyén ülve várja az osztályban tanítóját, vagy a kijelölt szaktanterem előtt, illetve a folyosón várakozik. Testnevelés előtt átöltözik, hogy az óra időben kezdődhessen. Testnevelés órára köteles tornaruhát hozni. Kicsengetéskor megvárja, míg tanítója befejezi az órát.

6.)    A tanuló a tanítási órákon az ülésrend szerint kijelölt helyen ül, teljesíti kötelességeit, önállóan dolgozik, nem zavarja osztálytársait, nem vonja el figyelmüket a munkáról.

7.)    Az osztályt csak a tanító engedélyével hagyhatja el.

8.)    Az egészséges fejlődés elveihez tartja magát.

9.)    Minden tanulónak joga van kifejteni a véleményét (megfelelő módon és időben), joga van kérni tanítóját a felmerülő probléma megvitatására és megoldására. Problémája megoldásában kérheti a nevelési tanácsadó, az osztályfőnök illetve egy felnőtt személy segítségét is.

10.)                     A tanuló a tanítás alatt tanítója utasításai szerint dolgozik. Felelési szándékát kézfenntartással jelzi, nem kiabál, a tanító felszólítása után válaszol. Nem súg a felelő diáknak. Írásbeli munkáit önállóan dolgozza ki.

11.)                     Kérésre köteles elővenni az ellenőrző könyvét vagy a füzetét. A tanuló köteles beíratni a kapott érdemjegyet az ellenőrző könyvecskébe, illetve azt pótolni, ha épp nincs nála. Amennyiben ezt elmulasztja bejegyzést kap a magaviseleti naplóba. Ha a tanuló átjavítja érdemjegyét, azaz csal, akkor igazgatói megrovást kap.

12.)                     A tanításra otthon készül fel. Ha komoly okból nem tudott felkészülni, vagy leírni a házi feladatát, az óra elején jelenti tanítójának.

13.)                     Ha hiányzik az iskolából, mulasztását köteles pótolni. Kötelessége az osztálytársaitól vagy tanáraitól folyamatosan tájékozódni az átvett tananyagról.

14.)                     Jelenteni csak a hiányzás utáni első napon lehet. Tanítója kijelöli számára azt az időpontot, amíg pótolnia kell a tananyagot.

15.)                     A tanuló engedély nélkül nem nyúlhat az osztálydokumentációhoz (osztálykönyv, osztályozóív, magaviseleti napló)

16.)                     Heti rendszerességgel köteles aláíratni az ellenőrző könyvét.

17.)                     Biztonsági okokból tilos az osztályban kinyitni a nagy ablakokat.

18.)                     A folyosókon és az osztálytermekben a tanulók kerüljék a szaladgálást, a verekedést és minden veszélyes vagy kárt okozó játékot; nem lehet a fákra, kerítésre, focikapura felmászni, a radiátorokra, ablakba ülni, az ablakból kihajolni és onnan bármit kidobni.

19.)                     A tanuló az ablakokat, villanykapcsolókat és egyéb berendezési tárgyakat csak tanítója engedélyével kezelheti. A szünetekben az ablakokat csak szellőztetés céljából nyithatja ki a hetes.

20.)                     Az iskolába a tanuló nem hordhat olyan tárgyakat, melyekre a tanítási órákon nincs szüksége, vagy értékesek. Az iskola az elveszett tárgyakért nem vállal felelősséget.

21.)                     A tanuló a személyes tárgyainak elvesztését és lopását köteles jelenteni az osztályfőnökének.

22.)                     A tanuló mobiltelefont csakis saját felelősségére hozhat. A tanítási idő alatt (az órák közötti szünetekben és a napköziben is) szigorúan tilos a mobiltelefon bármilyen célra történő használata. Ennek megszegése esetén a tanuló bejegyzést kap a magaviseleti naplóba. Iskolába érkezéskor köteles a mobiltelefonját kikapcsolni. Amennyiben a tanuló a tiltás ellenére használta a mobiltelefont, azt a tanár kikapcsoltatja, elkobozza, és a tanuló törvényes képviselőjének adja vissza. A telefon az igazgatóhelyettesnél kerül elhelyezésre. Az esetről jegyzőkönyv készül. A mobiltelefon használható az udvaron délután, illetve indokolt esetben a nap folyamán  / pl. hívás a szülőknek/

23.)                     A tanuló köteles hozzájárulni az osztályterem kellemes légkörének kialakításához. Osztály- és iskolatársaival szemben figyelmes és illedelmes. Viselkedésével nem zavarja a tanítás többi résztvevőjét. Minden erőszakos magatartás (fizikai, lelki sérülés okozása, nevetségessé tétel, megalázás stb.) büntetést von maga után. Az összes ilyen esetet a pedagógiai tanács vitatja meg.

24.)                     A tanuló köteles az iskola minden helyiségében tisztaságot tartani, védeni az iskola vagyonát.

25.)                     Köteles tankönyveit, füzeteit megkímélni, becsomagolni, év végén rendben leadni. Óvnia kell az iskola berendezését, segédeszközeit, az iskola épületét és környékét. Nem pazarolja feleslegesen a vizet, az elektromos áramot. Ha a tanuló megrongálja az iskola vagyonát, törvényes jogi képviselője köteles a keletkezett kárt megtéríteni vagy a helyreállítást elvégezni.

26.)                     A tanuló a tanító felügyelete nélkül nem léphet be a tantestületi irodába, az igazgatói irodába és a szertárakba. A szertárakból a segédeszközöket a tanító adja ki és felügyeli, hogy a diákok azokat ne rongálják meg.

27.)                     A tanuló vigyáz saját és iskolatársai biztonságára nemcsak az osztálytermekben és a folyosókon, de a technika, a testnevelés, a képzőművészeti nevelés, a kémia és a fizika órákon is, valamint minden más órán, ahol gyakorlat vagy demonstrációs kísérlet közben a biztonsága veszélyeztetve van.

28.)                     Az utolsó tanítási óra után a tanuló köteles székét feltenni a padra, rendet tenni körülötte, a szemetet a kosárba vinni. A hetesek lemossák a táblát, becsukják az ablakokat, elzárják a vízcsapot, lekapcsolják a villanyt. Ez akkor is érvényes, ha az utolsó óra szaktanteremben vagy más osztályteremben van. A tanulók a tanító felügyelete mellett távoznak az osztályból átöltözni, cipőt váltani vagy az ebédlőbe, vagy elhagyják az iskola épületét.

29.)                     A tanuló az iskola épületét tanítási idő alatt csak külön engedéllyel hagyhatja el, melyet az osztályfőnöknek vagy az iskolavezetésnek bemutat.

30.)                     A tanulók a tanítás befejezése után tanító felügyelete nélkül nem tartózkodhatnak az osztályban, az iskola épületében és területén.

31.)                     Iskolai rendezvényeken, kirándulásokon a tanuló a tanító utasításai szerint viselkedik. Betartja a gyülekező helyét és idejét. A közlekedési eszközökön fegyelmezetten viselkedik.

 

III.             A tanulók viselkedése a szünetekben

 

1.)    Szünetben betartja az ügyeletes tanító utasításait, és készül a következő tanítási órára.

2.)    A felmerülő problémákat az ügyeletes segítségével oldja meg.

3.)    A szünet a higiénés szükségletek elvégzésére és a következő órára való felkészülésre szolgál.

4.)    A második szünet a tízórai szünet.

5.)    A nagyszünetben a tanuló a folyosón, illetve az udvaron tartózkodik/az időjárástól függően, és az ügyeletes pedagógus utasítása alapján/  A hetesek a szünetekben végzik el kötelességeiket.

6.)    Helyét tisztán tartja, tanítás befejezése után székét felteszi a padjára. A hulladékot szelektáltan gyűjti a kihelyezett tárolókba.

7.)    Köteles figyelembe venni az iskola alkalmazottainak utasításait, melyek a tisztaság megtartására vagy az iskola berendezésének karbantartására vonatkoznak.

8.)    Az iskola tulajdonának szándékos károsítását a tanuló törvényes jogi képviselője téríti meg. Ha nincs meg az elkövető, a kárt az egész osztály kollektívája téríti meg.

 

 

IV. A hetes jogai és kötelességei

 

1.)    A tanítás alatt és a szünetekben a hetes gondoskodik a tábla tisztaságáról, felel azért, hogy legyen kréta és tiszta legyen a törlőszivacs.

2.)    A hetesek az óra elején jelentik a hiányzókat a pedagógusnak.

3.)    Ha valamelyik tanítási órára segédeszköz szükséges, két perccel az óra megkezdése előtt jelentkeznek a szakos pedagógusnál.

4.)    Abban az esetben, ha a pedagógus nem megy be a tanítási órára, a hetesek kötelesek tíz perc elteltével jelenteni azt az iskola igazgatóságán.

5.)    Az iskolai év folyamán gondoskodnak az osztályban elhelyezett virágokról, öntözik azokat, és eltávolítják az esetleges száraz leveleket, ágakat.

6.)    A tanítás végeztével gondoskodnak osztályukban a rendről, abban az osztályban is, ahol az utolsó tanítási órájuk volt.

7.)    A tanítás végén felelősek az ablakok bezárásáért.

 

V. Megszólítás, üdvözlések, kommunikáció

Tanuló:

1.)    Az iskola minden alkalmazottját a néni/bácsi megszólítással illeti. Az első találkozás alkalmával a nap folyamán minden iskolai alkalmazottat köszönt.

2.)    Az osztálytársaival barátságosan viselkedik.

3.)    Nem használ vulgáris szavakat, és nem verekszik.

4.)    A nevetségessé tétel, a sértegetés, a fizikai bántalmazás súlyos kihágásnak minősül. Trágár beszéd osztályfőnöki megrovást von maga után. Fizikai bántalmazás, zsarolás esetén a magaviseleti jegy rontására kerül sor.

5.)    Minden sértő megnyilvánulás az osztálytársak között a pedagógus jelenlétében vagy azon kívül a házirend megsértésének minősül.

 

 

VI. A drogfogyasztás- és terjesztés megelőzése

 

1.)    Az iskola területén és környékén tilos a dohányzás és az alkoholfogyasztás. Az előbb feltüntetett tiltás megszegése esetén a tanulót a nevelési bizottság beszélgetésre idézi be (osztályfőnök, iskolavezetés, nevelési tanácsadó, szülő).

2.)    Az iskola területén tilos kábítószert és egyéb, ennek minősülő szert tárolni. Azt a tanulót, aki az előbb feltüntetett tiltás ellenére ilyen szereket tart magánál, vagy más tanulókat ezek fogyasztására rábeszél, a nevelési bizottság beszélgetésre idézi be (osztályfőnök, az iskola vezetésének tagja, nevelési tanácsadó, szülő), és az esetet a vezetőség jelenti a rendőrségnek és a polgármesteri hivatalnak.

 

VII. A tanuló igazolt hiányzása

 

A tanuló hiányzásának igazolására kizárólag az iskola igazgatónője által kiadott tanulókönyv szolgál, ennek elvesztése a házirend megszegésének minősül. /Bejegyzés a magaviseleti naplóba/

A SzK Nemzeti Tanácsa által a nevelésről és oktatásról kiadott 245/2008 sz. rendelkezés 144 §, 9. bekezdésének értelmében a tanuló igazolt hiányzásának minősülnek a következők:

 

 

 

 

a)      a tanuló betegsége

b)      az orvos által kiadott tiltó rendelet az iskola látogatásáról

c)      rendkívüli időjárási körülmények

d)      a tömegközlekedési eszközök járatainak kiesése

e)      a családon belüli rendkívüli események

f)       versenyeken való részvétel

 

1.)    A tanuló hiányzását törvényes képviselője igazolja. Különleges esetekben, ha gyakori hiányzásról van szó, az iskola kérhet hivatalos orvosi v. egyéb igazolást, mely a tanuló hiányzását igazolja. Az írásbeli igazolást a tanuló vagy annak törvényes képviselője a megjelenés napján köteles leadni az osztályfőnöknek.

2.)    Ha a tanuló hiányzása meghaladja a 3 napot, minden esetben hivatalos igazolást kell leadni a megjelenés napján.

3.)    A tanuló törvényes képviselője az aktuális iskolai évben maximálisan 4 napot igazolhat (2 napot félévenként).

Egy napot igazolhat félévente az osztályfőnök. Ezeken a napokon felül a törvényes képviselő írásbeli kérvénnyel fordulhat az igazgatósághoz. Ezeket a napokat az osztályfőnök bejegyzi a magaviseleti naplóba.

4.)    Ha a tanuló valamilyen oknál fogva nem tud részt venni az oktatáson, a törvényes képviselője halasztás nélkül köteles jelenteni az iskolának a hiányzás tényét és okát.

5.)    Ha a tanulónak vagy bármelyik családtagjának ragályos betegsége van, ezt törvényes képviselője haladéktalanul köteles jelenteni az iskolának.

6.)    A tanuló 90 óra hiányzás esetén vizsgát tesz a felső tagozaton –magyar nyelv és irodalom, szlovák nyelv és irodalom, matematika tantárgyakból.

7.)    A tanuló vagy törvényes képviselője köteles 7.30-ig lejelenteni az ebédet hiányzás esetén.

 

VIII. A tanuló igazolatlan hiányzása

 

1.)    Igazolatlan hiányzásnak tekintendő az első órától számítva minden olyan tanítási óra, mely nem volt igazolva a diák törvényes képviselője által.

2.)    Ha a tanuló igazolatlanul hiányzott az iskolából, az iskola igazgatónője értesíti a tanuló törvényes képviselőjét, és megbeszélésre idézi be, melyről jegyzőkönyv készül.

3.)    Ha a tanuló egy hónapon belül 15 óránál többet hiányzott igazolatlanul, az iskola igazgatónője értesíti a tanuló állandó lakhelyének megfelelő önkormányzatot.

4.)    A 15 óránál több igazolatlan óra a Sz K Nemzeti Tanácsa által kiadott, az oktatásügyi közigazgatásról szóló 596/2003 sz. törvény értelmében gondatlan iskolalátogatásnak minősül.

5.)    A Sz K Nemzeti Tanácsa által kiadott 596/2003 sz. törvényének 5. § és 3. pontja szerint az iskola igazgatónője által kiadott értesítésnek tartalmaznia kell minden olyan iratot, mely igazolja az iskola által meglépett minden intézkedést a tanuló igazolatlan hiányzásával kapcsolatban. –a törvényes képviselő beidézése az elmulasztott iskolalátogatással kapcsolatban, figyelmeztetések, stb.

6.)    Két első óráról való késés egy igazolatlan órának minősül.

 

IX. A tanuló iskolán kívüli viselkedése

 

 1. A tanuló iskolán kívüli viselkedéséért teljes mértékben a törvényes képviselője felel.

 

X. Tanulmányi kirándulások

 

1.)    Az alsó tagozaton a kirándulások egynaposak. A felső tagozaton lehetőség van kétnapos kirándulások szervezésére, melyeket meg lehet hosszabbítani egy további munkaszüneti nappal.

2.)    a.) az 1. évfolyam tanulóinak lakóhelyük, vagy annak közelébe szervezhető kirándulás

b.) a 2.-4. évfolyam tanulóinak lakóhelyüktől 100 km-ig szervezhető kirándulás

3.)     a.) a 3. és 4. évfolyam tanulói egyhetes erdei iskolában vehetnek részt.

b.) az 5. évfolyam tanulói úszótanfolyamon vehetnek részt.

c.) a 6. évf. tanulói közlekedési parkban vehetnek részt

d.) a 7. és 8. évfolyam tanulói sítanfolyamon vehetnek részt.

e.) a 9. évf. októberben Bécsben kirándul

XI. Nevelési intézkedések

 

A magaviselet értékelése és osztályozása a Szlovák Köztársaság Oktatási Minisztériuma által kiadott Módszertani utasítások az alapiskola tanulói értékelésére és szabályozására c. jogszabály alapján történik. A magaviselet értékelésénél és osztályozásánál meghatározó szempont az iskolai rendtartás betartása. Az értékelést és osztályozást az osztályfőnök javasolja az osztályt tanító pedagógusokkal való előzetes egyeztetés után. Jóváhagyására az iskola igazgatónője jogosult a pedagógiai tanácsban lefolytatott megbeszélés után.

A tanuló magaviseletének osztályozása az életkori sajátságok figyelembe vételével történik a következőképpen:

 

1 - kiváló: A tanuló tudatosan betartja az iskolai rendtartást és az iskola belső rendjét. Elvétve követ el kisebb, kevésbé súlyos vétséget.

2 - kielégítő: A tanuló súlyos vétséget követ el vagy ismételten kevésbé súlyosat, nem erősíti társai közötti egységes kapcsolatot. Súlyosan megszegte az iskola belső házirendjét.

3 – kevésbé kielégítő: A tanuló viselkedésével megsérti a magaviseleti szabályokat és az iskola belső rendjét. az igazgatói megrovást követően is további vétségeket követ el.

4 - nem kielégítő: A tanuló folyamatosan megsérti a magaviseleti szabályokat és az iskola belső rendjét. Szándékosan árt a diáktársak közötti egységes kapcsolatnak, súlyos szabálysértéseivel másokat is veszélyeztet.

 

A tanulók fegyelmének erősítésére azt követően történnek intézkedések, ha a tanuló súlyosan vagy ismételten megsérti az iskolai rendtartást. Ezt rendszerint megelőzi a magaviseleti jegy rosszabbra változása.

 

 

1. A dicséret és elismerés:

Rendkívüli aktivitásért, figyelemre méltó tettért, a közösség javára hosszabb időn keresztül végzett munkáért jár. A dicséret történhet írásban vagy szóban, melyek a következők:

a) dicséret a tanítótól – ezt az osztálynapló megjegyzés rovatába jegyzik

b) dicséret a tanítótól – ezt a tanuló ellenőrző könyvébe jegyzik

c) dicséret az osztályfőnöktől az egész osztály előtt – az osztály vagy az iskola sikeres képviseletéért, kitűnő előmenetelért, magaviseletért

d) dicséret az iskola igazgatónőjétől az egész osztály előtt – az osztály vagy az iskola sikeres képviseletéért, kitűnő előmenetelért, magaviseletért

e) oklevél

f) könyvjutalom, tárgyi jutalom

 

A legjobb tanulókat az igazgatóság a tanév végén külön jutalmazza a tanévzáró ünnepélyen.

A dicséretre vagy elismerésre vonatkozó javaslatot megtárgyalja a pedagógiai tanács. A szóbeli vagy írásbeli dicséretet az egész osztály előtt vagy az egész iskola közössége előtt az osztályfőnök vagy az igazgatónő adja át. A dicséret és elismerés odaítélése bejegyzésre kerül az osztálynaplóba.

 

2. Intézkedések a fegyelem megerősítésére:

Súlyos vagy ismételten elkövetett vétségért rendelik el. Minden intézkedés bevezetését tárgyszerű vizsgálat előzi meg. A vétség súlyossága szerint a következő intézkedések vezethetők be:

a) a kihágások bejegyzése a magaviseleti naplóba

-osztályfőnöki megrovás 5 bejegyzés után, illetve kihágásért

Kihágásnak minősül: taneszközök, ellenőrző, váltócipő, tornafelszerelés otthonfelejtése, a házi feladat elmulasztása, késés a tanítási óráról, helytelen viselkedés az iskolában, a tanítási órákon vagy az iskolai rendezvényeken, mobiltelefon és egyéb, a tanítás megzavarását okozó eszköz használata, illetlen szavak használata (káromkodás), a tanítási óra zavarása, a hetes kötelességeinek elmulasztása, az iskolai vagyon rongálása.

 

-igazgatói megrovás 10 bejegyzés után, illetve az iskolai rendtartás komoly megsértéséért

Komoly kihágásnak minősül: a tanítás menetének súlyos megzavarása, az iskola, a tanítási óra engedély nélküli elhagyása, tiltott szerek használta, diáktárs ismételt szóbeli vagy fizikai zaklatása, az érdemjegyek meghamisítása, az iskolai vagyon vagy a diáktárs vagyonának szándékos rongálása, tiszteletlen viselkedés a pedagógussal, ill. az iskola alkalmazottaival szemben, testi épséget és életet veszélyeztető tárgyak bevitele az iskolába, tiltott jelképek használata

 

              - kettes magaviselet - ha az ig. megrovás után még 5 bejegyzés gyűlik össze

                                               -12-18 óra igazolatlan hiányzásért

                                  -súlyos kihágásért

Súlyos kihágásnak minősül: agresszív viselkedés, pszichikai és fizikai bántalmazás, zaklatás, lopás, hivatalos bejegyzés, osztályzatok meghamisítása, az iskolai vagyon súlyos rongálása, rasszista és xenofób megnyilvánulás, tiltott szerek (alkohol, dohányáru, kábítószer) fogyasztása,

 

- hármas magaviselet- a kettes magaviselet után 10 bejegyzés, illetve súlyos kihágás

- az kettes magaviselet kiegészítőjében említett kihágások ismétlődéséért

-18-60 óra igazolatlan hiányzásért

 -súlyos fizikai bántalmazásért, egészségben okozott kárért

- súlyos pszichikai zaklatásért

 

             - négyes magaviselet – durva bűntény esetén, törvénysértésért, mely bűntettnek minősül

                                   - 60 vagy több óra igazolatlan hiányzásért

 

 

A fenti intézkedés végrehajtásáról az iskola tájékoztatja a tanuló jogi képviselőjét, az intézkedés bejegyzésre kerül az osztálynaplóba.

 

3. Óvintézkedések - SZK Nemzeti Tanácsa 245/2008 sz. törvénye 58§ 3. bekezdése:

Ha a tanuló viselkedésével és agresszív magatartásával veszélyezteti diáktársai és mások biztonságát és egészségét oly mértékben, hogy lehetetlenné teszi az oktatói és nevelési munkát, az iskola igazgatónője óvintézkedést foganatosít, a tanulót azonnal kizárja az oktatói és nevelési munkából, áthelyezve őt egy másik helyiségbe pedagógus felügyelete mellett. Az igazgató haladéktalanul értesíti:

a) a tanuló törvényes jogi képviselőjét

b) az egészségügyi illetékes személyt

c) a rendőrséget.

Az óvintézkedés célja a tanuló megnyugtatása. Az óvintézkedés okairól és lefolyásáról az igazgatónő jegyzőkönyvet készít.

 

XII. A tanulók viselkedése az iskolai étkezdében

 

1.) Az iskolai étkezdébe a tanuló megszabott időben, pedagógus felügyelete mellett léphet be.

2.) Az iskolai étkezdében a diák csak az étel elfogyasztásához feltétlenül szükséges ideig tartózkodhat.

3.) A tanuló illedelmesen viselkedik, nem hangoskodik, nem okoz kárt az eszközökben

4.) A tanuló betartja az ügyeletes utasításait.

5.) Tiszteletben tartja az étkezde vezetőjének és szakácsainak utasításait.

6.) A használt eszközöket (tányér, pohár, evőeszközök) az erre kijelölt helyre viszi.

7.) Ha a tanuló ismételten megsérti az étkezés alapelveit, ideiglenesen kitiltható az étkezdéből.

 

 

 

 

XIII: Egészségvédelem

 

1.)    Ha a tanuló megsérül a tanítási időben vagy az iskola által szervezett rendezvényen, ezt haladéktalanul jelenti a pedagógusnak.

2.)     Ha a tanulónak már otthon egészségügyi problémái vannak, akkor otthon marad, és felkeresi gyermekorvosát. Egy nap hiányzást a gyermek jogi képviselője írásban igazolhat.                   

3.)     Szigorúan tilos az iskolába bevinni, ott használni és terjeszteni egészségre káros vagy tiltott szereket és tárgyakat.

4.)      Ha a tanuló a tanítás alatt rosszul érzi magát, azonnal jelzi az órán tartózkodó tanítónak vagy az osztályfőnökének.

5.)     Az egészségvédelemhez tartozik a társakhoz és a felnőttekhez való hozzáállás is. Szigorúan tilos a lelki és fizikai erőszak bármilyen formája, a diáktársak megalázása vagy megfélemlítése.

6.)    Ha a tanuló az 5. pontban felsoroltak közül bármelyiket tapasztalja, ezt köteles jelenteni tanítójának, osztályfőnökének vagy az iskola vezetőségének.

7.)    A tanulók az iskolában pedagógusok felügyelete mellett tartózkodnak. Az osztálytermen kívüli oktatásra a tanító utasításai szerint vonulnak.

8.)     A tanuló udvariasan viselkedik diáktársaival szemben is, nem használ vulgáris kifejezéseket, nem alkalmaz fizikai és lelki erőszakot, óvja saját és diáktársai egészségét.

 

XIV. A tanulók jogai

 

1.)    Minden gyermeknek kivétel nélkül, fajra, nemzetiségre, nyelvhasználatra, vallásra, politikai, nemzetiségi, társadalmi hovatartozásra, szülei vagyoni, vagy anyagi, vagy egyéb helyzetére való tekintet nélkül, joga van az ingyenes oktatásra.

2.)    Joga van nyugodt légkörben, tiszta, biztonságos környezetben tanulni, alkotni, dolgozni.

3.)    A tanulónak joga van a világos, érthető, az életkorának megfelelő szintű magyarázatra. Ha valamit nem ért, joga van kérdezni, de közben nem zavarhatja osztálytársait a munkájukban.

4.)    A tanulónak joga van olyan hozzáálláshoz, amely figyelembe veszi adottságait, lehetőségeit és egészségi állapotát.

5.)    A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa iskolatörvénye 24§ 245/2008 számú rendelete alapján a tanulónak joga van az egyéni tanrendhez.

6.)    A tanulónak joga van vallása, világnézete, nemzetiségi vagy etnikai hovatartozása tiszteletben tartására, joga van védelemre a fizikai, lelki és szexuális zaklatással szemben.

7.)    Ha a tanuló elfelejtett, vagy otthon hagyott valamit, azt az óra elején köteles jelenteni tanítójának. A tanulónak joga van tévedni, de ezzel a jogával nem szabad visszaélni.

8.)    A tanuló a tanítási órákra való felkészülésnek azt a módját választja, amely számára a leghatékonyabb a lehető legjobb eredmény eléréséhez.

9.)    A tanulónak joga van a meghallgatásra és a véleménynyilvánításra. Ha a tanítási órán valamit kérdezni, kérni vagy felelni akar, szándékát kézfeltartással jelzi. Ha felszólítják, vagy felel, hangosan és érthetően beszél.

10.)           Minden tanulónak joga van a művelődésre, ami fejleszti az ő személyiségét, adottságait, szellemi és fizikai képességeit.

11.)           Minden tanulónak joga van ismerni azokat az elvárásokat, amelyek szerint a tudását értékelik, és joga van meghatározott időn belül megtudni az értékelés eredményét.

12.)           Az integrált tanulóknak joguk van személyüket megillető értékelésre, olyan tanítási módszerek alkalmazására, valamint számukra nélkülözhetetlen körülmények kialakítására, amelyek megfelelnek az igényeiknek.

13.)           Az integrált tanulóknak joguk van személyiségüknek megfelelő speciális tanszerek és segédeszközök használatára.

14.)           Annak a tanulónak, aki a tanév végén két tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott, joga van az adott tárgyakból pótvizsgát tenni.

15.)           A tanulónak joga van megfelelő módon véleményt nyilvánítani a tanítási órán, az osztályfőnöki órán valamint az iskolaújságban.

16.)           Minden tanulónak joga van magán- és családi élete védelmére.

17.)           A tanulónak a tanulás mellett joga van pihentető és játékos foglalkozásokra.

18.)           A tanulónak joga van a szabad pályaválasztásra.

19.)           A tanulónak joga van részt venni osztálya önkormányzatának munkájában.

20.)           A tanulónak joga van az iskola berendezésének, segédeszközeinek, diákkönyvtárának használatára.

21.)           A tanulónak joga van részt venni az iskola által szervezett szakkörök munkájában.

22.)           A tanulónak szükség esetén problémája megoldásához joga van az osztályfőnök, a nevelési tanácsadó, a drogmegelőzésért felelős pedagógus segítségét kérni.

23.)           Minden tanulónak joga van az odafigyelésre és a védelemre a kihasználással és kegyetlenkedéssel szemben.

24.)           A tanulónak jogában áll eldönteni, hogy kivel ül a tanítási órán, amíg viselkedésével nem zavarja az oktatási folyamatot. Ha ez megtörténik, a szakos tanító vagy az osztályfőnök dönti el, hogy a tanuló kivel és hol ül.

25.)           A tanulónak a tanítási órák közötti szünetekben joga van tízóraizni vagy pihenni. Ez a jog mindenki számára biztosított, ezért senki sem viselkedhet úgy, és nem hangoskodhat annyira, hogy zavarja a többi tanuló pihenését.

26.)           Minden tanulónak joga van pedagógushoz fordulni akkor is, ha iskolán kívüli problémája megoldásához segítségre van szüksége. Megbeszélheti vele a tanulással kapcsolatos gondjait, valamint azokat a problémákat, amelyek gátolják személyisége egészséges fejlődését.

27.)           A tanulónak joga van az iskolakonyhán étkezni.

28.)           A tanuló köteles betartani a házirendet, annak megszegése különböző nevelési intézkedéseket von maga után.

 

 

XV. A tanuló törvényes képviselőinek jogai

 

A törvényes képviselőnek joga van:

 1. a szabad iskolaválasztásra gyermeke számára
 2. kérni, hogy az oktatás és a nevelés keretén belül gyermeke kapja meg mindazt az ismeretanyagot, amely összhangban van az SZK nemzeti Tanácsa által kiadott iskolatörvény 245/2008-as számú rendelkezésének elveivel és céljaival.
 3. megismerni az iskola oktató és nevelő programját és az iskola házirendjét
 4. értesülni gyermeke tanulmányi előmeneteléről
 5. az oktatással és neveléssel kapcsolatos tanácsadáshoz
 6. az iskola önkormányzatán keresztül véleményt nyilvánítani az iskola oktatói-nevelési programjával kapcsolatban
 7. értesülni arról, ha gyermeke viselkedésével megszegte az iskola házirendjét
 8. a bizonyítvány kiadásától számított 3 napon belül kérni gyermeke szakbizottság előtti újravizsgáztatását, ha félévkor vagy év végén nem ért egyet gyermeke valamely tantárgyból kapott érdemjegyével.

 

XVI. A tanuló törvényes képviselőinek kötelességei

 

A tanuló törvényes jogi képviselője köteles:

 

 1. kialakítani azokat a feltételeket, amelyek között gyermeke felkészülhet a tanítási órákra, és elvégezheti az iskolai munkával kapcsolatos feladatait.
 2. gyermeke tanulásával és nevelésével kapcsolatosan betartani az iskola házirendjében meghatározott feltételeket
 3. ügyelni a megfelelő szociális és kulturális háttér megteremtésére gyermeke részére, és tekintettel lenni gyermeke speciális tanulási és nevelési igényére
 4. értesíteni az iskolát minden olyan egészségi és egyéb változásról, amely befolyással lehet gyermeke tanulási folyamatára
 5. megtéríteni a gyermeke által okozott kárt
 6. köteles gyermekét beíratni az iskolába, és oda rendszeresen járatni, ügyelni arra, hogy gyermeke mindig időben érkezzen a tanításra
 7. ha a tanuló nem vehet részt a tanításon, annak okát a lehető legrövidebb időn belül jelenti az iskolának
 8. ha a tanuló egymást követő 3 napon belül nem jelenik meg a tanításon, azt a törvényes képviselő igazolja, indokolt esetben az iskola kérheti az orvosi igazolást a tanuló betegségéről, vagy egyéb dokumentumot, amely a hiányzást igazolja. Ha a betegség miatti hiányzás 3 egymást követő napnál tovább tart, a tanuló vagy törvényes képviselője köteles orvosi igazolást bemutatni. Egy iskolaéven belül 4 napot igazolhat a tanuló törvényes képviselője.
 9. Ha a tanuló igényelte az ingyenes ebédet, azonban hiányzik, a törvényes képviselő kötelessége lejelenteni reggel 7.30-ig az ebédet, ellenkező esetben ki kell fizetnie annak árát/ 1.20 eur/.
 10. ha a tanuló megsérti a házirendet, a törvényes képviselő írásban igazolja, hogy ezt a tényt és az ebből adódó következményeket tudomásul vette

11.  ha kiderül, hogy a tanuló olyan dolgot vagy tárgyat hozott be az iskolába, amelyet tilt a házirend, akkor ezt a tanuló köteles átadni a pedagógusnak. Vissza csak a tanuló törvényes képviselője kaphatja az osztályfőnöktől vagy iskola igazgatóságán.

 

-          Fontos,hogy a szülő rendszeres kapcsolatot tartson az iskolával.

-          Kérjük,hogy a gyermek törvényes képviselője  a problémákat először a szakos pedagógussal és az osztályfőnökkel beszélje meg.

-          A szülő a családjogi változásokat, illetve a családi élet lényeges változásait közölje az osztályfőnökkel.

-          A szülő és a pedagógus viszonyát a kölcsönös tisztelet határozza meg.

-          A személyes találkozások a szülői értekezletek, fogadóórák és a nyílt napok keretén belül, illetve egyeztetés alapján valósulnak meg.

-          Kérjük, hogy a szülők egymás közti nézeteltéréseiket, legyenek ezek akár gyermekeikkel kapcsolatosak, ne az iskolában rendezzék!

-          Kérjük, ha a szülők gyermekeikért érkeznek, akkor a tanulók biztonsága és védelme érdekében szíveskedjenek az iskolai épületek bejárata előtt várakozni. Személyautóval tilos az iskola területére behajtani !Kérjük, hogy használják a kijelölt parkolót!

-          Kérjük a szülőket, hogy amennyiben más személy viszi haza a gyermeket, mint a törvényes képviselője, akkor szíveskedjenek ezt előtte írásban jelezni az osztályfőnöknek.

 

 

 

Záró rendelkezések

 

1.      Az iskolai rendtartás elfogadására 2019. augusztus 28 -án a pedagógiai tanácsülésen került sor.

2.      Az iskolai rendtartás kiegészítésére és megváltoztatására az iskola pedagógusai és a szülői szövetség vezetősége is tehetnek javaslatot.

3.      A rendtartásban foglaltakat a tanulókkal az osztályfőnökök kötelesek ismertetni.

4.      A szülők számára az iskolai rendtartás megtekinthető az iskola honlapján.  Nyomtatott formában az iskola folyosóján van elhelyezve.

5.      Az iskolai rendtartás az iskola által szervezett rendezvényeken is érvényes.

6.      Ezen rendtartás 2019. szeptember 2-án lép érvénybe.

 

 

Újdonságok

Kapcsolat

 • Základná škola Móra Kóczána s VJM Čiližská Radvaň č. 258 - Kóczán Mór Alapiskola Csilizradvány 258
  Hlavná 258, 93008 Čiližská Radvaň
 • +421910158849 igazgatónő
  +421904154230 igazgatóhelyettes
  +421910933398 titkárnő,

  +421910923331 iskolai étkezdeFényképalbum