Menü:

 • HURRÁÁÁ... ITT A NYÁRI SZÜNIDŐ !

 • TANÉVZÁRÓ 2019-2020

  Új fényképek a TANÉVZÁRÓ albumban

 • TANSZEREK ELSŐSÖKNEK

 • Tisztelt Szülők!

  A " SZÜLŐFÖLDÖN MAGYARUL" adatlap kitöltéséhez szolgáló MINTA: • Leckék 2020. június 15.-19.

  Kedves Tanulók! A 2019/2020-as tanév utolsó tanulással töltött hetéhez érkeztünk.  Kérem, hogy örömmel és odafigyeléssel lássatok hozzá a feladatok megoldásához, melyeket az ismert linken megtaláltok!

 • Tisztelt Szülők, Kedves Tanulók!

   

  Értesítjük Önöket, hogy a Szlovák Köztársaság Oktatási, Tudományos, Kutatási és Sportminisztériuma által kidolgozott határozat alapján 2020. június 15-től újabb feloldásokra kerül sor az alapiskola 1-5. évfolyamában. 2020. június 22-től a 6-9. évfolyamos diákok is visszatérhetnek az iskolapadba. Az iskolalátogatás  ezen a héten nem kötelező.

  Az utolsó héten már nem lesz tanítás, a tanulók az osztályfőnökeikkel töltik a délelőttöt. Az 5-9. évfolyam tanulói a déli autóbuszokkal mennek haza. Az autóbuszok a nyári szünet menetrendje szerint közlekednek. Ebédet minedenkinek biztosítunk, aki igényt tart rá. Minden tanuló köteles hozni magával papucsot, papucstartót, 2 darab védőmaszkot, papírzsebkendőt,  esetleg törlőkendőt, becsületbeli nyilatkozatot a gyermek egészségi állapotával kapcsolatosan, ami az iskola honlapján megtalálható és kinyomtatható.

  Azon tanulók, akik nem vesznek részt az iskolai foglalkozáson, kötelesek 2020. június 23-án délelőtt az osztályfőnökeiknél leadni a tankönyveiket. 2020. június 30-án minden tanuló köteles átvenni a bizonyítványát.

  Az iskola ezután is szigorú  higiéniai előírások mellett fog működni.

  • A szülők továbbra sem léphetnek be az iskola épületébe.
  • Minden tanulónak védőmaszkot kell használnia az iskola épületén belül, kivéve az osztálytermüket.
  • Az iskola épületébe a tanulók csak akkor léphetnek, ha előtte elvégezték a kötelező fertőtlenítést.

  Feloldásra kerültek a létszámra vonatkozó szabályok, eltörölték a reggeli lázmérést, csoportok elkülönítését.

  Tudatjuk a Tisztelt Szülőkkel, hogy a „Szülőföldön-magyarul“ pályázat 2019/2020-as tanévre vonatkozó nyomtatványait szeptemberben fogjuk kiosztani a tanulóknak, mert meghosszabbították a visszaküldés határidejét októberig. A kilencedik osztály tanulóinak június utolsó hetében adjuk ki a nyomtatványokat, melyeket  azon a héten kérünk is visszahozni, mivel  ők szeptembertől már más intézményt látogatnak, de a nyomtatványt még az alapiskolának kell  lepecsételnie.

  Ha bármilyen kérdésük lenne, forduljanak bátran hozzánk!

  Köszönjük segítségüket, jó egészséget kívánunk mindenkinek!

   

  Mgr. Nagy Judit, iskolavezető  

                                                                                                                                                

 • Leckék 2020. június 8. - 12.

  Kedves Tanulók!

  Már nagyon közeledik az iskolai év vége! De ne feledjétek, hogy vannak még feladataitok! Tartsatok ki, hogy az év végi értékelés örömet okozzon szüleiteknek, tanáraitoknak és saját magatoknak!  A következő hét feladatai az ismert linken!

   

   

   

   

   

   

 • Prevádzkový poriadok platný od 1.6.2020 do 30.6.2020

  Základná škola Móra Kóczána s VJM Čiližská Radvaň, Hlavná 258, 930 08 Čiližská Radvaň

  Prevádzkový poriadok platný od 1.6.2020 do 30.6.2020

   

  Tento dokument rešpektuje opatrenia a rozhodnutia relevantných úradov účinných od 1. júna 2020, a to hlavne opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR a Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 22.05.2020.

   

  ÚVOD

   Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 3 ods. 1 písm. b) a § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) vzhľadom na priaznivú epidemiologickú situáciu na území Slovenskej republiky prihliadol na možnosť stanovenia protiepidemiologických opatrení, za ktorých je možné opätovne  otvorenie základných škôl, základných škôl pre žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami, základných škôl pri zdravotníckych zariadeniach a školských s účinnosťou od 1. 06. 2020. 

   

  Ministerstvo umožňuje zriaďovateľom od 1. 6. 2020 otvorenie:

  základných škôl na účel výchovy a vzdelávania žiakov nultého ročníka, prvého až piateho ročníka a na účel konania komisionálnych skúšok a jazykových skúšok.

  Prijímanie detí  od 1.6 2020 do 30.6. 2020

  Deti sú prijímané do školy a školského klubu detí na základe prejaveného záujmu zo strany zákonného zástupcu zisťovaného emailovou komunikáciou. 

  Počet detí v skupine vychádza z vyhlášky a priestorových a organizačných možností školy (maximálny počet žiakov v skupine je 20).

  Prevádzka školy: od 7,15 do 16,15 hod. (do 11,00 hod. výchovno-vyučovací proces, od 11,00 – 16,15 činnosť v školskom klube detí).

  Príchod detí do školy:

  Zadným vchodom nasledovne:

  7,15 – 7,25 – III.  trieda

  7,25 – 7,35 - II. trieda

  7,35 – 7,45b  I. trieda

  Hlavným vchodom nasledovne:

  7,15 – 7,25 V. trieda

  7,25 – 7,35 IV.A trieda 

  7,35 – 7,45 IV.B trieda

  Pri vstupe do budovy školy bude vykonávaný ranný zdravotný filter  (meranie telesnej  teploty bezdotykovým teplomerom, dezinfekcia rúk).  S cieľom ochrany pred komunitným šírením ochorenia COVID – 19 dieťa privádza a odvádza len jeden zákonný zástupca, alebo ním poverená dospelá osoba žijúca v spoločnej domácnosti. Poverenie zákonného zástupcu je potrebné písomnou formou. Rodičia detí majú zákaz vstupu do budovy školy. Predkladajú pri prvom nástupe dieťaťa do školy, alebo po každom prerušení dochádzky dieťaťa do školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č.1). Toto písomné vyhlásenie odovzdajú poverenému pracovníkovi pred vchodom do školy. Zákonný zástupca počas preberania detí stojí od ostatných rodičov v odstupe 2 metre. Je povinný mať nasadené rúško. 

  Dieťa s nameranou teplotou nad 37° C, ako aj s príznakmi akéhokoľvek infekčného ochorenia  nie je do školy prijaté!

   Po príchode do školy:

  • Žiak sa nezdržiava na chodbe, po prezutí sa bezodkladne presunie do svojej učebne.

  • Žiak má každý deň jedno náhradné rúško. 

  • Žiak si odchádza umyť ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami.

  • Žiak nosí rúško všade vo vnútorných spoločných priestoroch školy, okrem svojej skupiny, kde prebieha výchovno - vzdelávací proces a počas konzumácie obeda v školskej jedálni.

  Pri odchode zo školy:

  • Žiak, ktorý sa zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu a zákonný zástupca neprejavil záujem o obedy a ŠKD, opúšťa školu po 11,00 hod. tým istým vchodom ako ráno za dodržania všetkých hygienických nariadení.

  • Žiak, ktorý sa zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu a zákonný zástupca prejavil záujem o obedy, ale nie ŠKD, opúšťa školu bezodkladne po absolvovaní obeda príslušnej skupiny žiakov tým istým vchodom ako ráno  za dodržania všetkých hygienických nariadení.

   • Žiak, ktorý sa zúčastní popoludňajšej činnosti v ŠKD opúšťa školu po telefonickom kontakte zákonného zástupcu s vychovávateľkou žiaka tým istým vchodom, ktorým ráno vstupoval do školy. Tu si ho zákonný zástupca prevezme.

  ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA

   • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode  a odchode žiaka zo školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).  Pri ceste do školy sa sprevádzajúce osoby riadia opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ. Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú!

  • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška.

   • Do konca školského roku 2019/2020 dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky školy. 

  • Predkladá pri prvom nástupe žiaka školy, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č.1).

   • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie, alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. 

  Zákonný zástupca odchádza z areálu školy až po vykonaní ranného filtra!

   PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI

  • Predkladá pri prvom nástupe  do  zamestnania  písomné vyhlásenie o tom, že  neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č.2).

  Pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci, ktorí nastúpia do prevádzky školy, budú zabezpečovať výchovno-vzdelávací proces a potrebné organizačné úkony pridelené vedením školy.

  • Pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci, ktorí nebudú vykonávať prácu na pracovisku, pretože patria do rizikovej skupiny, budú realizovať primerané dištančné vzdelávanie pre pridelené deti.

  • Pedagogickí zamestnanci  sú zodpovední:

   • v miestnosti, v ktorej sa zdržuje skupina, zabezpečia časté a intenzívne vetranie.

  • Usmerňujú deti k dodržiavaniu hygienicko - epidemiologických nariadení (umývanie rúk, dodržiavanie rozostupov, nosenie rúšok mimo svojej učebne a ,dezinfekcia rúk, pravidlá pri kýchaní a kašlaní).

  • Presuny skupín detí, pohyb po chodbách, návštevu toaliet či spoločných priestorov organizuje tak, aby boli minimalizované kontakty ako medzi skupinami, aj jednotlivcami a zamestnancami školy.

   V PRIESTOROCH ŠKOLY

  • Toalety sú vybavené mydlom, nádobou na dezinfekciu, jednorazovými papierovými utierkami a košom.

   • Každá trieda je vybavená dezinfekčným prostriedkom, dezinfekčným mydlom.

  • Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha minimálne dvakrát denne a podľa potreby.

  • Dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci, pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci a ďalší zamestnanci školy nachádzajú, sa  vykonáva určená osoba najmenej raz denne.

  • Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa zvlášť veľký počet žiakov, sa vykonáva minimálne dvakrát denne a podľa potreby (napr. kľučky dverí).

   • Riedenie dezinfekčných prostriedkov musí byť v súlade s návodom uvedeným na etikete dezinfekčného prostriedku a po uplynutí času pôsobenia je nutné dezinfekciu opakovať.

  • Po celé obdobie epidemiologických opatrení je zakázané suché upratovanie.

   • Všetky odpadové nádoby sú zabezpečené jednorazovými vrecúškami.

   • Zamestnanci sú povinní vykonávať časté vetranie priestorov zariadenia – minimálne raz za hodinu 5 minút.

   • Zamestnanci starajúci sa o hygienu pri práci používajú ochranné rukavice.

  STRAVOVANIE

  • Stravovanie je zabezpečené pre prihlásených žiakov v školskej jedálni za dodržania prísnych hygienických opatrení.

  • Do školskej jedálne sa žiaci presunú v rúškach, pred vstupom prejdú dezinfekciou rúk.

  • Personál jedálne používa ochranné rukavice a rúško.

  • Stravovanie sa uskutočňuje v jedálni tak, aby sa skupiny žiakov nepremiešavali, tj.:.

  I.trieda v časovom intervale 11:00 – 11:15

  II.trieda v časovom intervale  11:15 – 11:30

  V.trieda  v časovom intervale 11:30 – 11:45

  III. trieda v časovom intervale 11:45 – 12:00

  IV.A trieda v časovom intervale 12:00 – 12:15

  IV.B trieda v časovom intervale 12:15 – 12:30

   

  PODOZRENIE NA MOŽNÉ PRÍZNAKY COVID - 19

  • Nik s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov školy.

  • Ak sa u zamestnanca  školy objavia príznaky nákazy COVID – 19 v priebehu jeho pracovného dňa, bezodkladne o tom informuje riaditeľa školy a opustí školu v najkratšom možnom čase s použitím rúška.

   • Pokiaľ žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, je nutné umiestniť ho do samostatnej miestnosti  a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú. O podozrení na nákazu COVID – 19 základná škola informuje príslušný RÚVZ tak, ako je to v prípade iných infekčných ochorení.

   

  Dodatok je platný od 1 . 6. 2020  do  30. 6. 2020.

   

   

   

   

   

   

  Vypracované dňa 25. 5. 2020                                             Mgr. Judit Nagy

                                                                                                       riaditeľka školy          

  Príloha č.1

  Vyhlásenie

   

  Vyhlasujem, že dieťa ............................................., bytom v  ..................................................................................., neprejavuje príznaky akútneho ochorenia, že regionálny úrad verejného zdravotníctva ani lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast menovanému dieťaťu nenariadil karanténne opatrenie (karanténu, zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad).

  Nie je mi známe, že by dieťa alebo osoby, ktoré s ním žijú spoločne v domácnosti, prišli v priebehu ostatného mesiaca do styku s osobami, ktoré ochoreli na COVID-19.

  Som si vedomý(á) právnych následkov v prípade nepravdivého vyhlásenia, najmä som si vedomý(á), že by som sa dopustil(a) priestupku podľa § 56 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

   V ................................. dňa ...................

  Meno a priezvisko zák. zástupcu:

   

  Adresa zákonného zástupcu:

   

  Telefón zákonného zástupcu:

   

  Podpis zákonného zástupcu:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Príloha č.2

  Zdravotný dotazník pre zamestnancov pred návratom do zamestnania

  (Ochorenie COVID – 19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2)

   

  Meno:

   

  Priezvisko:

   

  Dátum narodenia:

   

   

  Dôvod použitia tohto dotazníka:

  Príslušné Regionálne úrady verejného zdravotníctva požadujú monitorovanie zdravia zamestnancov, ktorí sa vracajú sť do zamestnania z akejkoľvek neprítomnosti na pracovisku súvisiacej s ochorem COVID–19, resp. koronavírusom SARS-CoV-2. Je dôležité, aby pracovisko bolo bezpečným miestom na prácu pre etkých zamestnancov aj v súlade s §5, Zákona č.124/2006 Z.z..

  Dotazník vypĺňa kažzamestnanec pred vstupom do zamestnania.

  Prehlasujem, že nemám zvýše teplotu nad 37 °C (po nameraní zvýšenej teploty do 37,5 °C, odporúčame opätovne zmerať teplotu po 5 minútach)*:

  ÁNO

  NIE

  Prehlasujem, že nepociťujem škriabanie v hrdle (bolesť hrdla) *:

  ÁNO

  NIE

  Prehlasujem, že nepociťujem bolesť hlavy*:

  ÁNO

  NIE

  Prehlasujem, že nepociťujem ťažkosti s dýchaním *:

  ÁNO

  NIE

  Prehlasujem, že nemám kašeľ*:

  ÁNO

  NIE

  Prehlasujem, že nepociťujem neobvyklú únavu*:

  ÁNO

  NIE

   

  Ak zamestnanec má niektorý z vyššie uvedených príznakov, neodkladne o tom informuje svojho nadriadeného. Odporúčame ihneď poslať zamestnanca z práce domov.

  Následne má zamestnanec telefonicky kontaktovať svojho všeobecného lekára, ktorý určí podľa zdravotných ťažkostí a anamnézy ďalší postup. Takto postupuje zamestnanec aj v prípade výskytu ťažkostí doma. Zamestnanec bude informovať zamestnávateľa - či má na daný deň celodennú domácu liečbu, prípadne či je na PN, alebo na základe konzultácie so všeobecným lekárom a opakovaného merania teploty doma môže na druhý deň nastúpiť do práce.

   

  V prípade výskytu uvedených príznakov v priebehu nasledujúci dní (do nasledujúceho vyplnenia dotazníka zamestnancom) je postup rovnaký.

   

  Dátum:                                                                                                               ...........................................

                                                                                                                                           podpis zamestnanca

   

   

  Tento zdravotný dotazník vypĺňa zamestnanec a bude platný do doby pominutia pandemickej epidémie koronavírusom SARS CoV- 2 a ochorenia COVID 19 a bude archivovaný podľa platných právnych predpisov GDPR.

 • Leckék 2020. június 2.- 5.

  A megszokott linken az új hét feladatai. Jó tanulást!

 • JÚNIUS 1. - GYEREKNAP

  NAGYON BOLDOG GYEREKNAPOT MINDEN TANULÓNKNAK!

 • Tisztelt Szülők! Kedves Kollégák!

  Az alábbi linkre kattintva letölthető a tanuló egészségi állapotáról szóló nyilatkozat illetve az iskolai alkalmazott számára az  egészségügyi kérdőív:

  https://onedrive.live.com/?id=D81ADDE54CF596C7%21117&cid=D81ADDE54CF596C7

  Ezeket kitöltve az első tanítási napon az érkezéskor kell leadni az iskolában.

   

 • Tisztelt Szülők!

  Szeretnénk felhívni a figyelmüket arra, hogy mint tudják, iskolánk 2020. június 1-től üzemel az 1-5. évfolyam részére. Mivel az iskola látogatása nem kötelező, nagy valószínűséggel a buszközlekedési vállalat (SAD)  nem biztosítja az ún. iskolás járatokat. Kérjük, hogy az aktuális helyzetről az SAD-nál érdeklődjenek

 • Leckék 2020. május 25. - 29.

  Elérhetőek az új hét feladatai: ugyanaz a link, más a dátum. JÓ MUNKAKEDVET!

 • Tisztelt Szülők!

   

  Értesítjük Önöket, hogy 2020.május 20-án a csilizradványi válságstáb által megtartott ülés értelmében az iskola 2020. június 1-től üzemel az 1-5. évfolyam részére. Az oktatás nem kötelező, a szülő eldöntheti, hogy gyermeke részt vesz az iskola által nyújtott foglalkozásokon vagy folytatja június folyamán az otthoni online tanulást.

  Az egy hónapos foglalkozás a következőképpen alakul az 1-4. osztályokban:

  • A tanulók 7:15 16:15 között tartózkodhatnak az iskolában.
  • Érkezés előtt minden tanulónak kötelezően megmérjük a lázát.
  • Minden tanuló lefertőtleníti a kezét érkezés előtt és a nap folyamán többször is. A fertőtlenítőt az iskola biztosítja.
  • A szülő köteles kitölteni a tanuló egészségi állapotáról szóló nyilatkozatot, és azt az első tanítási napon az érkezéskor leadni. Ha a tanuló 3 napnál többet hiányzik a júniusi hónap folyamán, az egészségi állapotról szóló nyilatkozatot újból kitölti és érkezéskor leadja az iskolában.
  • A szülő köteles jelenteni az iskola igazgatóságán, ha gyermekén a COVID 19 tüneteit tapasztalja.
  • A szülő köteles gyermekének minden tanítási nap 2 darab tiszta védőmaszkot, papírzsebkendőt, vagy törlőkendőt biztosítani.
  • A tanuló a védőmaszkot köteles viselni az iskola épületén belül, kivéve a saját osztálytermét.
  • A tanulónak a védőmaszkot nem kötelező viselnie kint az iskola udvarán és saját osztálytermében.
  • A tanuló köteles hozni magával papucsot, papucstartót, egészségügyi csomagot.
  • Egy osztályteremben max. 20 tanuló tartózkodhat. 
  • Minden osztályban a délelőtti foglalkozást az osztályfőnök végzi.
  • A délelőtti foglalkozások célja az ismeretek megszilárdítása, ismétlés, a tananyagok elmélyítése.
  • A délutáni foglalkozásokat az osztály napközis pedagógusa végzi.
  • A délelőtti és délutáni foglalkozások is ugyanabban a tanteremben folynak majd.
  • A tanulók lehetőség szerint minél többet tartózkodnak majd a szabadban.
  • Ebédet biztosítunk a tanulóknak.
  •  Az iskola szigorú higiéniai előírások mellett fog működni!

   

  Az egy hónapos foglalkozás a következőképpen alakul az 5. osztályban:

  • A tanulók 7:15 12:30 között tartózkodhatnak az iskolában.
  • Az 5. osztályos tanulók délelőtt blokkos foglalkozáson veszik át, begyakorolják és elsajátítják a tananyagot.
  • Érkezés előtt minden tanulónak kötelezően megmérjük a lázát.
  • Minden tanuló lefertőtleníti a kezét érkezés előtt és a nap folyamán többször is. A fertőtlenítőt az iskola biztosítja.
  • A szülő köteles kitölteni a tanuló egészségi állapotáról szóló nyilatkozatot és azt az első tanítási napon az érkezéskor leadni. Ha a tanuló 3 napnál többet hiányzik a júniusi hónap folyamán, az egészségi állapotról szóló nyilatkozatot újból kitölti és érkezéskor leadja az iskolában.
  • A szülő köteles jelenteni az iskola igazgatóságán, ha gyermekén a COVID 19 tüneteit tapasztalja.
  • A szülő köteles gyermekének minden tanítási nap 2 darab tiszta védőmaszkot,  papírzsebkendőt, vagy törlőkendőt biztosítani.
  • A tanuló a védőmaszkot köteles viselni az iskola épületén belül, kivéve a saját osztálytermét.
  • A tanulónak a védőmaszkot nem kötelező viselnie kint az iskola udvarán és saját osztálytermében.
  • A tanuló köteles hozni magával papucsot, papucstartót, egészségügyi csomagot.
  • Egy osztályteremben max. 20 tanuló tartózkodhat. 
  • Az oktatás blokkos formában történik.
  • Az oktatás célja a tananyag begyakorlása, elsajátítása.
  • Ebédet biztosítunk a tanulóknak.
  •  Az iskola szigorú higiéniai előírások mellett fog működni!

   

   

 • Tisztelt Szülők!

   

  Értesítjük Önöket, hogy a tanítás  folytatásáról a  2020. május 20-án , szerdán megtartandó ülesén fog dönteni a csilizradványi válságstáb.  

  A tanítás részleteiről utána tájékoztatjuk Önöket. Ha előtte kérdésük lenne, megtehetik a 0918497319 -es telefonszámon.

 • Leckék 2020. május 18. - 22.

  Az otthoni tanuláshoz feladatok a megszokott linken!​​​​​​​​​​​​​​

 • LECKÉK 2020. május 11.-15.

  Ismert link, aktuális dátum : kezdj hozzá jókedvvel!

 • LECKÉK 2020. május 4.- 7.

  Új  dátum, új tananyag, új feladatok! Csak a link a régi!

 • Végzős tanulók és szüleik figyelmébe!

   A középiskolai felvételikkel kapcsolatban minden szükséges információt megtudhatnak a következő cikkből:

  https://parameter.sk/kozepiskolai-felveteli-vizsga-nem-lesz-de-valogatas-igen-mutatjuk-miert-mennyi-pontot-kaphatnak

  Ha bármilyen konkrét kérdésük van, akkor azt a 0918497319 ( NAGY JUDIT) telefonszámon megtehetik.

   

   

 • Szlovákia 6. legjobb magyar alapiskolája vagyunk!

  Az INEKO kutatóintézet idén is publikálta az alapiskolák ranglétráját.

  NAGY BÜSZKESÉGGEL TÖLT EL BENNÜNKET A HELYEZÉS!

   

oldal:

Újdonságok

Kapcsolat

 • Základná škola Móra Kóczána s VJM Čiližská Radvaň č. 258 - Kóczán Mór Alapiskola Csilizradvány 258
  Hlavná 258, 93008 Čiližská Radvaň
 • +421910158849 igazgatónő
  +421904154230 igazgatóhelyettes
  +421910933398 titkárnő,

  +421910923331 iskolai étkezdeFényképalbum