Menü:

Az iskola profilja Az iskola céljai Iskolánk statisztikai adatai Fenntartónk Támogatóink Az iskola házirendje Iskolatanács Szülői szövetség Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy za rok 2015/2016

Iskolánkról

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy za rok 2015/2016

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti

Základnej školy Móra Kóczána s VJM Čiližská Radvaň

za školský rok 2015/2016

 

   1./a                   Základné identifikačné údaje o škole :

 

1.                             Základná škola Móra Kóczána s VJM Čiližská Radvaň č.258

Kóczán Mór Alapiskola Csilizradvány 258

      

2.                             ZŠ Móra Kóczána s VJM Čiližská Radvaň č.258

Čiližská Radvaň

            930 08

 

3.                             Telefón : 031 /5541 115

              031/ 5542 300

 

                          031 / 5542 301 / riad./

Fax :      031/ 5541 115

E-mail : zusvjmgn@stonline.sk

Http :    zscilizskaradvan.edupage.org

 

4.                             Obec Čiližská Radvaň

                  Hlavná ulica

                  Čiližská Radvaň

                  930 08

 

5.                             Mgr. Margit Fodor – riaditeľka školy

                  Mgr. Katarína Feketeová – štatutárna zástupkyňa

                  Mgr. Judita Nagy – zástupkyňa riad.školy pre I.st. a ŠK

 

6.                             Údaje o Rade školy a iných poradných orgánoch školy :

                  Rada školy je 11 členná.

                  Členovia RŠ : Mgr. Barnabáš Simon – predseda

     Mgr.  Tímea Bögi – zást.ped.prac.

     Verona Csicsaiová – zást.nep.prac.

     Mgr. Ágota Both – zást. rodičov

     Vörös Rasztgyörgy Gyöngyike – zást. rodičov

      Ildikó Bartalos – zást. rodičov

      Eva Wunderlichová – zást. rodičov

      Ildikó Ollé – zást. obce

      Vojtech Fekete – zást. obce

      Ottó Füssy – zást.obce

      Ernő Takács – zást. obce

 

                        Základná organizácia Zväzu maďarských rodičov na Slovensku

                        Členovia výboru :

                                               Zsolt Wunderlich – predseda

                                                Margita Peőczová

                                               Alžbeta Csepiová

                                               Henrietta Némethová

                                               Mónika Takácsová

                                               Iveta Oroszová

                                               Tibor Makki

                                               Tünde Nagy

                                               GyöngyikeVörös  Rasztgyörgy

 

 

                        Pedagogicko – metodická činnosť :

 

                        MZ učiteľov v roč. 1.- 4. realizovalo nasledovné metodické akcie :

-          aktualizácia tematických plánov

-          výstavy zo žiackych prác

-          účasť na metodických akciách

-          spolupráca s materskými školami

-          rozvíjanie čitateľskej gramotnosti

-          starostlivosť o nadaných žiakov :

príprava žiakov na predmetové olympiády,recitačné,športové a na iné súťaže / Dni Mihálya Tompu , Pythagoriáda, Súťaž v prednese ľudových rozprávok A. Ipolyiho , šach , atletika,vybíjaná, žiacky futbal /

-          výmena pedagogických skúseností

-          uplatňovanie vnútornej diferenciácie na vyučovacích hodinách

-          zavedenie IKT do vyučovacieho procesu

-          organizácia školy v prírode

-          otvorená hodina :  III. A tr. - HUV – Mgr.I. Kovácsová

-          organizovanie  krúžkovej činnosti

-          príprava kultúrnych programov / Deň dôchodcov,Deň matiek,Vianoce,Slávnostný zápis do prvého ročníka ...... /

-          spolupráca s vychovávateľkami ŠK

-          príprava vizuálnych učebných pomôcok

-          zjednotenie kritérií pri hodnotení žiakov

-          zaradenie finančnej gramotnosti do vyučovacieho procesu

-          spolupráca asistenta učiteľa s odborným pracovníkom PPP a s triednym učiteľom.

-          zapojenie sa do kontinuálneho vzdelávania

-          spolupráca s rodičmi

-          starostlivosť o estetickú výzdobu školy

-          zapojenie sa do aktivít pri príležitosti Dňa Zeme

-          vypracovanie individuálnych plánov pre žiakov so ŠVVP.

-          podávanie návrhov na inovované ŠVP.

 

 

Členovia PK maďarského jazyka a literatúry uskutočnili tieto akcie :

-          aktualizácia tematických plánov pre jednotlivé ročníky

-          vypracovanie individuálnych plánov pre žiakov  so ŠVVP

-          vzájomná hospitácia

-          výmena pedagogických skúseností

-          spolupráca s učiteľmi 1.stupńa

-          účasť na metodických akciách a na odborných dňoch

-          zjednotenie úloh kontrolných previerok v jednotlivých ročníkoch

-          príprava žiakov na Testovanie 9 -2016 a prijímacie skúšky z MJL

-          modernizácia vyučovacieho procesu- používanie nových metód a foriem práce

-          zjednotenie estetického vedenia zošitov

-          uplatňovanie vnútornej diferenciácie na vyučovacích hodinách

-          príprava žiakov na súťaže  / Dni Mihálya Tompu,Pekná maďarská reč,  Literárna súťaž Katedra, súťaž v prednese poézie a prózy T. Kulcsára /

-          organizácia školského kola v prednese poézie a prózy

-          organizácia rôznych aktivít pri príležitosti Týždňa materinského jazyka:

/ maratón v prednese poézie a prózy,prezentácia vlastných prác a kníh, dop. súťaž v materinskom jazyku,tvorba vlastných básní ... /

-          na vyučovacích hodinách dbať na príležitostnú výchovu / návštevy  divadla,  výstav / , venovať sa enviromentálnej výchove a výchove k rodičovstvu

-          rozvíjanie čitateľskej gramotnosti

-          zaradenie finančnej gramotnosti do vyučovacieho procesu

-          viesť žiakov k tomu,aby si uvedomili dôležitosť sebahodnotenia

-          zdokonaľovanie pravopisnej zručnosti žiakov

-          zjednotenie kritérií na hodnotenie písomných prác

-          zapojenie sa do kontinuálneho vzdelávania

-          otvorené hodiny z maďarského jazyka a lit. :

-          Mgr. E.Csicsayová , Sz. Matyó – VI. B tr.

-          starostlivosť o literárnu nástenku na chodbe hlavnej budovy

-          podávanie návrhov na inovované ŠVP.

 

 

 

PK slovenského jazyka a literatúry realizovala tieto činnosti :

-          aktualizácia časovo-tematických plánov

-          príprava žiakov 9.ročníka na Testovanie 9-2016 a na prijímacie skúšky zo SJSL

-          vypracovanie individuálnych učebných plánov pre  žiakov so ŠVVP

-          spolupráca s vyučujúcimi SJL na I.stupni v oblasti efektívnej výuky SJaL

-          aktualizácia učebných textov

-          rozvíjanie komunikačných schopností žiakov

-          zaradenie finančnej gramotnosti do vyučovacieho procesu

-          výmena pedagogických skúseností

-          organizácia školského kola súťaží : „Poznaj slov.reč „ a „Slovom k srdcu „

-          organizácia regionálnej súťaže s názvom „ Olympiáda slovenského jazyka“

-          zhotovenie nástenky zo žiackych slohových prác

-          vypracovanie úloh kontrolných previerok                                     

-           používanie vnútornej diferenciácie na hodinách  slov.jazyka a literatúry

-          starostlivosť o žiakov z menej podnetného prostredia

-          rozvíjanie čitateľskej gramotnosti

-          zapojenie žiakov do rôznych kultúrnych podujatí

-          podávanie návrhov na inovované ŠVP.

 

 

Členovia PK cudzích jazykov mali pravidelne zasadnutia .O zasadnutiach sú vedené  záznamy. V šk.roku 2015/2016 vykonávali nasledovné aktivity :

-          vyučovanie podľa tematických plánov,ktoré boli vypracované podľa       platných učebných osnov MŠ SR

-          napľňanie cieľov štátneho a školského vzdelávacieho programu v oblasti cudzích jazykov,vychádzajúcich zo Spoločného európskeho referenčného rámca pre cudzie jazyky,ktorý presne popisuje rôzne úrovne ovládania cudzích jazykov / na konci 7. ročníka žiak dosiahne úroveň A1,na konci ZŠ úroveň A2,pri maturite B2/.

-          vypracovanie individuálnych plánov pre  žiakov so ŠVVP

-          rozvíjanie schopností žiakov komunikovať v cudzom jazyku

-          posilnenie schopnosti samostatnej práce

-          aktualizácia tematických celkov

-          výmena pedagogických skúseností

-          vzájomná hospitácia

-          zjednotenie estetického vedenia zošitov

-          starostlivosť o nadaných žiakov

-          zapojenie žiakov do on-line súťaže ANJ

-          zaradenie finančnej gramotnosti do vyučovacieho procesu

-          účasť na národnom projekte,ktorý je podporovaný Európskou úniou s názvom

    „Ako zvýšiť výučby angličtiny na ZŠ tzv.“ Englisch one.“

-          organizovanie propagačných vyučovacích hodín s anglickým lektorom Simonom Andrewom

-          otvorené hodiny s použitím interaktívnaj tabule pod názvom „ Core Curriculum English  – Mgr. Zsuzsanna Sovinszky

-          používanie nových  didaktických prvkov vo vyučovaní

-          príprava žiakov na súťaže v cudzích jazykoch:

 jazyková súťaž na Gymnáziu Á. Vámbéryho v Dun. Strede

jazyková súťaž New York vo Veľkom Mederi

      súťaž anglického jazyka – téma Veľká Británia – v Dolnom Štáli

-          uplatňovanie  vnútornej diferenciácie na vyučovacích hodinách

-          zhotovenie nástenky zo žiackych projektov

-          podávanie návrhov  na inovované ŠVP.

 

Členovia PK prírodovedných predmetov postupovali nasledovne :

-          pri vyučovaní pracovali podľa platných učebných osnov a štandardov

-          uplatňovali progresívne metódy a formy práce s využitím IKT

-          vo vyučovacom procese používali vnútornú diferenciáciu

-          pre žiakov so ŠVVP vypracovali individuálne plány

-          tematické plány vypracovali podľa platnej legislatívy

-          starali sa o nadaných žiakov

-          do vyučovacieho procesu zaviedli prvky finančnej gramotnosti, enviromentálnej a rodinnej výchovy

-          vyžadovali od žiakov slovenskú odbornú terminológiu

-          rozvíjali tvorivé myslenie žiakov

-          pripravovali  žiakov 9. ročníka na Testovanie 9-2016 a na prijímacie skúšky z matematiky

-          vychovávali žiakov na dôležitosť sebahodnotenia

-          pripravovali žiakov na predmetové súťaže a olympiády:

-          Pytagoriáda

-          Matematická olympiáda

-          Fyzikálna olympiáda

-          Chemická olympiáda

-          Geografická olympiáda

-          zapojili sa do kontinuálneho vzdelávania ped. pracovníkov

-          vymieňali si pedagogické skúsenosti

-          otvorená hodina – VI. B tr. – FYZ. – Mgr. Katarína Feketeová

-          zorganizovali rôzne aktivity pri príležitosti Dńa Zeme

-          zjednotili úlohy a kritériá hodnotenia v písomných previerkach

-          zúčastnili sa metodických akcií

-          ako vedúci sa zapojili do krúžkovej činnosti školy

-          podávali návrhy na inovovované ŠVP.

 

Členovia predmetovej komisie spoločenskovedných predmetov/dejepisu,občianskejvýchovy a etickej výchovy / vykonávali nasledovné metodické akcie :

-          aktualizácia časovo-tematických plánov

-          výmena pedagogických skúseností

-          organizácia exkurzie do Viedne

-          usporiadanie rôznych aktivít s regionálnou tematikou

-          starostlivosť o regionálne historické pamiatky

-          zber historických materiálov v regióne Medzičilizie

-          organizácia zábavného kvízu „ Kto vie viac „

-          aplikovanie zábavných foriem osvojovanie si učiva na vyučovacích hodinách

-          digitálne spracovanie učiva na hodinách dejepisu

-          využitie IKT vo vyučovacom procese

-          zapojenie žiakov do rozličných mimoškolských aktivít

-          usmernenie krúžkovej činnosti školy

-          organizovanie výstavy žiackych prác

-          návrhy na inovované  ŠVP

Všetky metodické orgány  mali vypracovaný plán ,zasadali pravidelne . O svojich zasadnutiach viedli  záznamy.

 

 

 

Ďalšie vzdelávanie učiteľov :

21 pedagogických zamestnancov ukončilo kontinuálne vzdelávanie na tému : Efektívna integrácia v primárnom a sekundárnom vzdelávaní.

4 učiteľky 1. stupňa absolvovali aktualizačné vzdelávanie na tému :

Nácvik komunikačných zručností na hodinách SJSL

-3 ped. zamestnanci získali 1. atestáciu

-2 pedagogickí zamestnanci získali 2. atestáciu

 -4 pedagogickí zamestnanci ukončili prípravné atestačné vzdelávanie  na vykonanie I. atestácie

-4 pedagógovia absolvovali prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie II.atestácie

Začínajúca učiteľka absolvovala adaptačné vzdelávanie

2 učiteľky absolvovali špecializačné inovačné vzdelávanie na tému : Primárna prevencia a jej aplikačné možnosti.

1 učiteľka sa zúčastnila Dní Katedry v Dunajskej Strede.

3 pedagogickí zamestnanci sa zúčastnili v Komárne na metodickom stretnutí učiteľov SJSL .

Zástupkyňa riad. školy reprezentovala školu na konferencii FEMITu.

Učiteľ TEV sa zúčastnil na metodicko- pracovnej porade učiteľov TEV.

 

 

 

Naša škola bola organizátorom:

-          aktualizačného vzdelávania na tému : Efektívna integrácia v primárnom a sekundárnom vzdelávaní

-          okresného kola vo vybíjanej  žiakov  1.- 2. roč, 3. – 4. roč. a dievčat 5.-7. roč.

-          taktického cvičenia zameraného na zvláštnosti evakuácie a záchrany zranených osôb z výškových budov.

-          regionálnej olympiády SJaL

 

 

 

1./b  údaje o počte žiakov školy

 

Počet žiakov k 15.septembru 2015

Celkový počet žiakov : 301

 

Ročník                        Triedy                         Počet žiakov

  0.                                  1                                         10

  1.                                  2                                         33

  2.                                  1                                         20 + 1                               

  3.                                   2                                         32                                             

 4.                                   1                                         21  

  5.                                  2                                         32 +1

  6.                                  2                                         29 + 1

  7.                                 2                                         46                                     

  8.                                  2                                         37

  9.                                  2                                         38

 

 

 

 

 

 

Počet žiakov k 31.augustu 2016

Celkový počet žiakov : 300

 

Ročník                        Trieda                         Počet žiakov

  0.                                 1                                        11

  1.                                 2                                         32

  2.                                 1                                         21 + 1

  3.                                 2                                         32

  4.                                 1                                         21

  5.                                 2                                         32 + 1

  6.                                 2                                         29 + 1

  7.                                 2                                         45

  8.                                 2                                         37

  9.                                 2                                         37

 

Počet skupín v ŠK :  5

Počet detí v ŠK     :  118

Prvú skupinu tvorili žiaci z nultého ročníka ,druhú skupinu tvorili žiaci z prvého ročníka ,tretiu skupinu žiaci z druhého ročníka , štvrtú skupinu tvorili žiaci z tretieho ročníka. Do piatej skupiny chodili žiaci zo štvrtého a piateho ročníka.Skupiny pracovali v bežných triedach.V prvej a v druhej skupine sa realizoval celodenný výchovno-vzdelávací program.

Spolupráca vychovávateliek s triednymi učiteľkami je dobrá,dennodenne si vymieňajú informácie o rozsahu domácich úloh ako aj o iných dôležitých skutočnostiach o žiakoch. Veľký dôraz kladú na prípravu žiakov na vyučovanie.Osobitnú pozornosť venujú slaboprospievajúcim žiakom. Aktívne a pravidelne sa zapájajú do organizovania rozličných školských aktivít  napr.

Deň detí,príchod Mikuláša, školské výlety  atdˇ..Pri príležitosti Dńa matiek  pripravili kultúrne programy .Hlavné zámery ŠK boli vypracované v pracovnom pláne ŠK.

ŠK bol v prevádzke  2 týždne aj počas letných prázdnin.

 

 

1./c  údaje o počte zapísaných žiakov do 1.ročníka a údaje o počtoch prijatých žiakov na stredné školy

 

Počet zapísaných žiakov do 1.ročníka  :  ?

Počet prijatých žiakov do 1. ročníka : 33

Počet prijatých žiakov do nultého ročníka : 10

 

 

Počet žiakov končiacich ZŠ :              

- v 9. ročníku                                                            37

- v nižšom ročníku                                                     1

Gymnázia

Gymnázium Á.Vámbéryho Dunajská Streda                       5

Súkromné gymnázium s VJM Dun. Streda               6                      

Stredná priemyselná škola Komárno                         2

Obchodná akadémia Veľký Meder                          4

SOŠ rozvoja vidieka s VJM Dun. Streda                 6

SOŠ s VJM Gyulu Szabóa 21                                   2                                 

Súkromná stred.odb.škola - Mostová                          2

SOŠ stav. s VJM Gy. Szabóa                                  1

                        Dun. Streda                                                              3

SOŠ technická ,Kračanská ,Dun.Streda                   4

Súkromná stredná škola s VJM ,Kolárovo                1

OU internátne Okoč                                                  1                     

Do pracovného pomeru                                             2

 

                                                                                         

1./d  údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov

 

Výchova a vzdelávanie na škole má svoje poslanie a snažíme sa ju realizovať rôznymi prostriedkami.Našou úlohou je skvalitniť vedomosti a zručnosti žiakov v škole, aj mimo nej .V tom nám pomáhajú rôzne výchovno-vzdelávacie metódy,individuálny prístup k žiakom,pokles preťaženosti žiakov,vnútorná diferenciácia,integrovanie žiakov atdˇ.

Okrem plnenia učebných osnov sme pripravili našich žiakov na rôzne predmetové olympiády a súťaže.Deviatakov sme pripravili na Testovanie 9-2016.Zaoberáme sa nielen s talentovanými žiakmi,ale aj so slaboprospievajúcimi a so žiakmi vyžadujúcimi špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby.

Naším cieľom je skvalitnenie komunikácie žiakov v slovenskom jazyku, preto sme realizovali nasledovné opatrenia :

a/ slovenský jazyk a literatúra sa vyučovali v skupinách

b/ v rámci školského vzdelávacieho programu sme zvýšili počet vyuč.hodín zo slov.jazyka a literatúry

c/ pre žiakov  9. ročníka sme zabezpečili prípravu na Testovanie 9-2016

zo slov.jazyka a literatúry

d/ PK zo slov.jazyka vykonávala veľmi efektívnu prácu v rozvíjaní komunikačných schopností žiakov

e/ na druhom stupni kladieme veľký dôraz na osvojovanie si odbornej terminológie.

Mimoriadnu pozornosť sme venovali vyučovaniu cudzích jazykov.Vyučuje sa u nás anglický a nemecký jazyk.Všetci učitelia cudzích jazykov sú kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci.

V každom ročníku sa vyučovanie cudzích jazykov realizovalo v skupinách.

Na vyučovacích hodinách učitelia dôsledne realizovali koncepciu enviromentálnej výchovy a výchovy k manželtstvu a rodičovstvu.

Hlavné predmety sme vyučovali na požadovanej úrovni , prevažne kvalifikovanými pedagógmi.Predmety výtvarná a hudobná výchova boli odučené nekvalifikovanými pedagógmi na druhom stupni.

 

Výsledky koncoročnej klasifikácie podľa celkového prospechu :

Počet prospievajúcich žiakov  :          297

v ročníkoch 0. – 4.                  :         117

v ročníkoch 5.- 9.                    :         180

 

Počet prospievajúcich žiakov s vyznamenaním :  146 / 49,15 % /

Počet žiakov,ktorí mali samé jednotky vo vysvedčení : 87 / 29,29 % /

 

 

                                                                  

 

Počet prospievajúcich žiakov s prospechom veľmi dobre 

v ročníkoch 2. – 9.                 :        49 / 16,49 % /

 

Počet neprospievajúcich žiakov :       0 

Komisionálna skúška bola povolená jednému žiakovi  z dvoch predmetov:

                        MJL,SJSL.

Termíny komisionálnych skúšok : 25. a 26. august 2016.

 

Hodnotenie správania žiakov :

Pochvaly triednym učiteľom :          110  

Pochvaly riaditeľom školy     :          180

Pokarhanie triednym učiteľom :         35

Pokarhanie riaditeľom školy :           10

 

Znížené známky zo správania         :             1

2.stupeň          na 1.stupni                  :             0

                      na 2.stupni                  :             1

3.stupeň          na 1.stupni                  :             0

                      na 2.stupni                                0

4.stupeň          na 1.stupni                  :             0

                     na 2.stupni                  :             0

                       

                         Príčiny zníženia známok zo správania :

                        a./  nepretržité porušenie pravidiel školského poriadku

 

 

                        Vedomostná úroveň žiakov podľa výstupných previerok :

 

                        Predmet                      Ročníky          Úspešnosť       Najlepší výsledok

                                                                                                               dosiahli

                        - MjaL                         4.roč.                 75,56 %           1.) VIII.A – 81,48%

                                                                                                             2.) VI. B – 80,98 %                                                                                                                                                3.) IX.A-  77,84%

 

                                                           5.-9.                   73,36 %

        

                                                                                                                     

                                                           4.- 9.                    74,46 %

 

                        Najslabšie pracovala IX.. B trieda , jej úspešnosť : 64,45 %

           

                       - SLJ a SL                   4. roč.              65,67  %            1.     IX. A – 76,85 %

                                                                                                               2.    VI.B  - 76,6 %

                                                                                                               3.    VIII.B – 72,39%                                                   

                                                           5.- 9.               63,97  %            

                                                                                                                    

                                                           4.- 9.               64,82%                                             

                                                                                         

                                      

                        Najslabšie pracovala IX. B tr.. Jej úspešnosť :  41,58  %

 

 

                         MAT                         4.roč.               79,78 %                                                                                                                                                    

                                                                                                                                              

                                                           5. – 9.              60,62 %   

                                                                                        

                                                           4. – 9.              70,2%

                        Najlepšie pracovali :

1.      IV.    -   79,78%

2.      IX.A -   74,14%

3.      VII.B -  71,65 %

4.      VIII. A -  64,89 %

                                                                                                           

                        Najslabšie pracovala VI. A trieda. Ich úspešnosť z matematiky bola : 47,93%.

                       

 

 

 

 

                        Výsledky Testovania  5 -2015

 

                        Predmet          naši žiaci                                 celoslovenský výsledok

                                               priemerná        rozdiel                       priemerná

                                               percentuálna                                    percentuálna

                                               úspešnosť                                         úspešnosť

                        MjaL              65,11%           + 7,75 %                     57,36 %     

 

                        MAT               72,11%         + 10,12 %                    61,99 %

 

 

 

                        Výsledky Testovania 9 – 2016

 

 

                        Predmet         naši žiaci                    rozdiel            celoslovenský výsledok

                                                priemerná                                              priemerná

                                                percentuálna                                          percentuálna

                                                 úspešnosť                                                úspešnosť

                        MJL                  77,4%                     + 12,8%                   64,6%

                        SJSL                 73,1%                     +   8,9%                   64,2%

                        MAT                 73,1%                     + 20,3%                   52,8%

 

            Žiaci,ktorí dosiahli 100%-nú úspešnosť :

 

            IX. A tr.                                                                               IX. B tr.

1.)    Viktória Olláryová – MJL                                      Ákos Keszegh- MJL,MAT

2.)    Nikoletta Tóthová – MJL

3.)    Eva Vidaová – MJL

4.)    Erik

 

                        Navštevovanosť etickej a náboženskej výchovy

 

                        Počet žiakov navštevujúcich etickú výchovu :  51

 

                        Počet žiakov navštevujúcich náboženskú výchovu :  202

                        a / katolícke náboženstvo                                        :   122

                        b/ reformované náboženstvo                                  :     80   

 

 

                        Dochádzka žiakov :

                        Vymeškané hodiny spolu :              24 175 v.hodín  na  žiaka  80,58

                        / ospr. + neospr./                                 / - 4419 /                             

                        Počet neospr.vyučovacích hodín :     144  / 0,48 /  - 194

                        Z toho                         1.stupeň –ospr.             7.458 vyuč.hodín  / - 601 /

                                                                                    na žiaka : 64,29 

                                                1.stupeň – neospr.        43 vyuč. hod.             na žiaka 2,86

                                                                                     / - 26  /

 

                                               2.stupeň – ospr.           16.717  v. h.               na žiaka 92,36

                                                                                     / -3818 v. h. /             / - 17,45  /

                                               2.stupeň –neospr.           101     v. h.               na žiaka 0,56

                                                                                      / - 0,87 /

 

                        Najmenej chýbala na 1.stupni :

                                                                          IV.  – 1144 v. hodín na 1 žiaka prip. 54,47 v.h.

                                                                                    / - 159 / - 7,57

                                                    na 2. stupni  :

                                                           V. B  -   1034 v. h. na 1 žiaka prip. 64,62

                                                                                     / -20 / - 5,64 /

       

                                                                    

                        Najviac chýbala na 1.stupni    :  I. A  -  1063  / 70,87

                                                   na 2.stupni  :   VI. A-  2013  / 134,2 /

                        Najviac neospravedlnených vyučovacích hodín mali nasledovné triedy :

                         III.A  -    43 v. h.

                         VII. A –  50 v. h.

                         VI. A –   36  v. h.

 

 

                        Zoznam žiakov s 0 vymeškanými hodinami v šk.roku 2015/2016

                        1.  Alexa Vidaová                 I. B

                        2.  Áron Uhrovič                  I. B

                        3.  Botond Nagy                    II.

                        4.  Linda Szabóová               II.

                        5.  Marcell Sztahó                 III. B

                        6.  Anna Kosárová               IV.

                        7.  Boglárka Csepiová          V. B

                        8.  Judit Nagy                       VII. A

           

                        Všetkým nechýbajúcim žiakom bola udelená pochvala od riaditeľky školy.

                       

                        Celkový počet ospravedlnených vyuč.hodín v porovnaní s minulým školským

                        rokom sa znížil o 4419 vyuč. hodín.

                        V šk.roku 2014/2015 vymeškali žiaci 28.594 vyučovacích hodín, na jedného       

                       žiaka pripadlo 95,95 hodín.

                        Oproti minulému školskému roku sa znížil o 194  hodín počet

                        neospravedlnených vyuč. hodín.

                        U chýbajúcich žiakov neospravedlnene sme postupovali podľa platnej

                        legislatívy.

 

                        Zoznam uplatňovaných učebných plánov

                       

                        Inovovaný štátny vzdelávací program pre primárne vzdelávanie

                        v 1. ročníku.

                        Inovovaný štátny vzdelávací program pre nižšie stredné vzdelávanie

                        v 5. ročníku.

 

 

                        Štátny vzdelávací program 1.stupňa ZŠ v SR ISCED 1 – primárne

                        vzdelávanie v ročníkoch 2.3. 4.

                        Štátny vzdelávací program 2.stupňa ZŠ v SR ISCED 2 – nižšie sekundárne

                        vzdelávanie v ročníkoch 6.7. 8. a 9.

                        Zvolené varianty :

                        I.A,B, II. ,III.A,B , IV. V.A,B ,VI.A,B, VII.A,B,VIII.A,B,IX.A, B štátny

                        vzdelávací program + školský vzdelávací program

                       

 

                        Voliteľné hodiny

                        Názov predmetu                   Ročník                       Počet hodín

                        Maďarský jazyk a lit.                           I.                                 3

II.                                                                 1

III.                                                              2

IV.                                                              1

VI.                                      1

VII.                                   1

 

Slovenský jazyk a  

slov. lit.                                       VI.                               1

 VII.                             1

 

Matematika                                III.                              1

                                                    IV.                               1

 V.                               1

 VI.                              1

VII.                                                         1

VIII.                                                      1

IX.                                                            1

 

 

Biológia                                      VII.                                         1

                                                    

Dejepis                                         VII.                            1

  VIII.                           1

 

                       Geografia                                    

VI.                                   1

VIII.                                1   

 

Fyzika                                       VIII.                             1                            

IX.                                      1

                        Telesná a športová

                          výchova                                     V.                               1 

                                                     

 

Delenie tried na skupiny :

Predmety :                 Triedy        Počet skupín

Slov.jazyk a slov.lit. :  II. a IV.        2 sk.

                                    VII. A                        2 sk.

                                    VII. B            2 sk.

                                     VIII. A,B      3 sk.

                                     IX. A,B         3 sk.

 

Prvý cudzí jazyk          IV./ ANJ     2 sk.

                                    VII. A /ANJ/   2 sk.

                                    VII. B / ANJ /  2 sk.

                                     VII.A,B /ANJ /2 sk.

                                                             VIII. A,B /ANJ /2 sk. + /NEJ/- 1 sk.

                                                              IX.A,B / ANJ/   2 sk. +/NEJ /- 1 sk.

 

Druhý cudzí jazyk      VII. A  NEJ – 2 sk.

                                      VII. B  NEJ – 2 sk.

                                      VIII. A,B / NEJ – 2 sk. + ANJ – 1 sk. /

                                       IX. A,B  / NEJ – 2 sk . + ANJ – 1 sk./

 

Informatika                    II.,IV.

                                                               V.B

                                                               VII. A,VII. B

 

Svet práce                      VII.A / 2 sk./

                                       VII.B/ 2 sk./

 

 

Technika                        VIII. A ,B – 3 sk.

 

Etická výchova               1. – 2. roč. – 1 sk.

                                         3. – 4. roč. -  1 sk.

                                         V. A,B – VI. A - 1 sk.

                                         VII. A – VIII.A,B  - 1  sk.                                    

                                                               

                                                                  Spolu :  4 skupiny

 

 

                      Náboženská výchova / kat./

                                       I. A                  1 sk.

                                       I. B                  1 sk.

                                        II.,III.A,B       1 sk.

                                       IV.                  1 sk.

                                        V. A,B           1 sk.

                                        VI.A,B          1 sk.

                                        VII.A             1 sk.  

                                        VII.B             1 sk.

                                        VIII.A,B         1 sk

                                              

                                          Spolu   :      9  skupín

 

Náboženská výchova / ref. /

                                          1. – 2.- 4 roč.  -   1 sk.

                                           III.A,B        -     1 sk.

                                           V. A , B       -    1 sk.

                                            VI.A,B        -    1 sk.

                                            VII.A        -       1 sk.

                                            VII.B+VIII.A,B1 sk.

                                                  

                                            Spolu  :  6  skupín                  

 

Odborne odučené hodiny v percentách v roč.1. – 4.

Predmet                     1.roč.              2.roč.              3.roč.              4.roč.

MJL                           100                  100                  100                 100

SjaSL                         100                  100                  100                  100

Cudzí jazyk                                                              100                  100

Prírodoveda              100                  100                  100                  100

Vlastiveda                                         100                  100                  100

ETV/NAV                 100                  100                  100                  100

Matematika               100                  100                  100                  100

INFV                                                 100                  100

Prac.vyuč.                                                                                        100

Výtvarná výchova    100                  100                  100                  100

Hudobná výchova            100                  100                  100                  100

Telesná výchova       100                  100                  100                  100

 

 

Odborne odučené hodiny v percentách v roč. 5. – 9.

 

Predmet         5.roč.              6.roč.              7.roč.              8.roč.              9.roč.

MJL               100                  100                  100                   100                   50

SjaSL             100                  100                  100                  100                  100

CJ                   100                  100                  100                  100                  100

FYZ                  -                    100                  100                  100                  100

CHEM             -                      -                      -                    100                  100

BIO                0                     100                   0                     100                 100

DEJ                0                     100                  100                 100                 100

GEO               100                  100                  100                  100                  100

OBN                  -                       0                     50                100                  100

ETV/NAV      100                  100                  100                 100                  100

MAT              100                  100                  100                  100                   100

INF                    0                   100                    50

SVP                                                               100

TECH                                                           100

HUV                    0                     0                      0                     

VYV                    0                     0                      0                       0                    0

TEV               100                  100                 100                   100                 100

 

 

1./h údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov

    v rámci kontinuálneho vzdelávania

 

 

4 pedagogickí zamestnanci absolvovali aktualizačné vzdelávanie s názvom

Nácvik komunikačných zručností na hodinách SJSL  pre učiteľov 1. stupňa ZŠ s VJM..

21 pedagogických zamestnancov absolvovalo aktualizačné vzdelávanie s názvom Efektívna integrácia v primárnom a sekundárnom vzdelávaní.

4 pedagógovia absolvovali  prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie I.atestácie pedagogických a odborných zamestnancov.

4 pedagogickí zamestnanci absolvovali prípravné atestačné vzdelávanie

na vykonanie II. atestácie pedagogických a odborných zamestnancov.

3 ped. zamestnanci získali I. atestáciu a 2 ped. zamestnanci II. atestáciu.

1 učiteľka absolvovala aktualizačné vzdelávanie s názvom Interaktívna a dynamická matematika.

2 učiteľky absolvovali špecializačné inovačné vzdelávanie s názvom Primárna prevencia a jej aplikačné možnosti.

1 začínajúca učiteľka absolvovala adaptačné vzdelávanie.

  

1./ i  údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti

a / vystúpenie žiakov v obci :

- ku Dňu dôchodcov / Čiližská Radvań , Baloň,Kľúčovec /

-  obecná vianočná slávnosť / Čil.Radvaň /

- k 15. marcu  / Čiližská Radvaň, Baloň /

- ku Dňu matiek  / Čiližská Radvaň , Baloň /

- pri príležitosti Slávnostnej akadémie pre rodičov na konci šk.roka

 

b/ akcie v škole

-slávnostné otvorenie školského roka

-slávnostné privítanie prvákov v regióne Medzičilizie

- Dni Móra Kóczána

- príchod Mikuláša

- zábavný kvíz

- predvianočná tvorivá dielňa

- vianočná slávnosť

- karneval Masiek

- Kto čo vie ?

-slávnostný zápis do prvého ročníka

- Týždeň materinskej reči

- Regionálna olympiáda zo slovenského jazyka

-pravidelné vysielanie školského rozhlasu

-vydávanie školského časopisu „ Négy fal között „

-výstavy zo žiackych prác

-výstavy z výtvarných prác žiakov

-aktivity pri príležitosti Dňa Zeme / prednášky,výstavy,besedy, návštevy.... /

-aktivity pri príležitosti Dńa detí / varenie guľáša,športové súťaže, požiarna prehliadka ,remeselnícke zamestnania,bábkové predstavenie  ..../

-exkurzie a školské výlety

-pobyt tretiakov a štvrtákov v Škole prírody v Jasnej / Demänovská dolina /

- plavecký výcvik pre šiestakov – Veľký Meder – Thermalpark

- lyžiarsko- výcvikový kurz  pre žiakov 7. a 8. ročníka

   miesto kurzu : Kokava nad Rimavicou

- tanečný kurz pre deviatakov

- návšteva Dopravného ihriska v Galante

- odborné prednášky s výchovným zameraním na :

- prevenciu drogovej závislosti

- výchovu k rodičovstvu

- divadelné návštevy / všetci žiaci našej školy mali permanentky do Divadla Jókaiho v Komárne – zúčastnili sa dvoch predstavení/

-  adventný výchovný  koncert skupiny Imricha Németha

- bábkové predstavenie v podaní Gyöngyi Écsy a Marcell Kovács

 

c/ zviditeľnenie školy – reklama

 

V šúčasnom modernom svete, v čase trhového hospodárstva treba robiť reklamu svojej škole.

Žiaci našej školy opakovane poslali kresby do detského časopisu Tücsök a do novín Új Szó.V regionálnom týždenníku Žitný ostrov viackrát  písali o úspechoch našich žiakov.

V obecnom spravodaji sa objavili články o aktivitách našej školy.

Webová stránka školy je pravidelne aktulizovaná.

Vo zviditeľňovaní školy chceme pokračovať aj v nasledujúcom roku.

 

 

1./j  údaje o projektoch,do ktorých  je zapojená škola

 

Na získanie finančných prostriedkov sme sa zapojili do konkurzov vypísaných uvedenými subjektmi :

1./ Nadácia Pázmány Péter Alapítvány

2.) Nadácia oblastného výboru ZMP na SR

3.) Samospráva Trnavského kraja

4.) Nagymegyer  és vidéke Célalap / Rákóczi Szövetség

 

Škola je zapojená do nasledovných národných programov :

-Kompletný poradenský systém prevencie a ovplyvňovanie sociálno-patologických javov

- Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím

   elektronického testovania – NÚCEM

-  Modernizácia vzdelávacieho procesu na ZŠ – UIPS,Staré grunty ,Bratislava

 

 

1./k údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy

 

   Škola je právnym subjektom.Zriaďovateľom školy je obec Čiližská Radvaň.

Spolupráca so starostkou obce a obecným zastupiteľstvom je dobrá.Starostka obce sa príkladne stará o prevádzku školy a pomáha pri vyriešení vyskytnutých problémov.Okrem nášho zriaďovateľa veľkú pomoc poskytujú škole aj nasledovné obce : Baloň, Sap, Pataš, Kľúčovec,Ňárad a Medveďov.

 

Z prideleného štátneho rozpočtu bolo čerpané na :

-          plyn

-          elektrinu

-          vodné a stočné

-          telekomunikačné služby

-          kancelárske potreby a tlačivá

-          opravárske a rekonštrukčné práce

-          učebné pomôcky

-          Internet

-          údržbárske práce

-          revízie

-          iné

Kalendárny rok 2015 sme skončili s  dlhmi. Na konci kalendárneho roka 2015 boli finančne veľmi skromne odmenení  naši pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci .

Finančné prostriedky na osobné a prevádzkové náklady ŠK a ŠJ od 1.1.2005 sú poskytované zriaďovateľom na základe fiškálnej decentralizácie.Vyčlenené finančné prostriedky + školné nám stačia iba na mzdové prostriedky ped.zamestnancov v ŠK.

 

Iné príjmy v ŠK sú :

1./ školné : 7,-EUR na žiaka

 

Iné príjmy v ŠJ sú

1./ prí spevky zamestnávateľov podľa ZP

2./ príspevky od dôchodcov za stravné

3./ príspevky od OÚ Pataš,Baloň.Medveďov,Ňárad,Kľúčovec za stravné

 

Počet vydaných vzdelávacích poukazov : 301

Počet vrátených vzdelávacích poukazov : 301

Zaviedli sme 16 záujmových útvarov. Viedli ich učitelia ZŠ .

 

Budova školy bola rekonštruovaná v roku 2010.

V hlavnej budove je  :

                                               8 tried

                                               1 riaditeľňa

                                               1 zborovňa

                                               2 kancelárie

                                               1 knižnica

                                               1 odborná učebňa

                                               kabinety

                                               sociálne miestnosti

V tzv. „ novej „budove / prístavbe/ sú :

                                               šatne

                                               4 učebne / v pravom krídle /

                                               4 odborné učebne / v ľavom krídle /

                                               2 menšie učebne  /                        /

                                               kabinety

                                               spoločná miestnosť pre upratovačky

                                               sociálne miestnosti

V samostatnej budove  v takzvanej“Z“ je     :

                                               5 tried

                                               zborovňa pre učiteľov 1.stupňa a pre vychovávateľky ŠK

                                               školská jedáleň a kuchyňa

                                               sociálne miestnosti

Ku škole patrí aj telocvičňa,futbalové ihrisko a detské ihrisko.

 

V šk.roku 2015 /2016  sa nám podarilo realizovať nasledovné :

-          obnovenie strechy nad chodbou medzi školou a telocvičňou – pomocou

sponzorov :    DanSlovakia obcí     ČilizskaRadvaň,Baloň,Sap,Kľúčovec,Pataš,Mátyás Sándor

-          rekonštrukcia kotoľne , výmena kotlov – pomocou konkurzu

-          nákup  lyží    /pomocou ZO ZMR na SR  pri našej škole / 

-          maliarske práce v troch triedach / z rozpočtu školy /

-          nákup nových učebných pomôcok / z rozpočtu školy/

-          nákup hračiek do ŠK a učebných pomôcok – z rozpočtu školy

-          revízie – z rozpočtu školy

 

 

1./l  údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno – vzdelávacej

činnosti za  prechádzajúci kalendárny rok

 

1.      Dotácia zo štátneho rozpočtu na rok 2016 :   

           

                                                                              490 574,-€                       

 

 ŠJ                                                                                56 644 ,€

/ na mzdy zamestnancov ŠJ  /

 

3. ŠK  /na mzdy /                                                          38.060,-€

 

4. vzdelávacie poukazy – ZŠ                                         9.048,-€

5. dopravné / pre cestujúcich žiakov /                       10. 803,- €                                                                      

 

 

6. 2 % daň z príjmov v roku  2015                       :       1.751,56,- €

 

Čerpanie rozpočtu na :

-          elektrinu

-          zemný plyn

-          vodné a stočné

-          telekomunikačné služby

-          internet

-          výpočtová technika

-          učebné pomôcky

-          údržbárske práce a materiál

-          nájomné

-          knihy,časopisy,tlačivá

-          kancelárske potreby

-          kominárske práce

-          rekonštrukčné práce /likvidácia odpadu /

-          revízie

 

Sponzorská pomoc škole

 

Naši sponzori sú  :

                                 Obec Čiližská Radvaň, náš zriaďovateľ

                                    Obec Baloň

                                    Obec Pataš

                                                           Obec Sap

                                                           Obec Kľúčovec

                                                           Obec Ňárad

                                                           Obec Medveďov

                                                           DAN Slovakia

                                                           PD Medzičilizie

                                                           EDEN - Kľúčovec

                                               Zsolt Wunderlich,predseda  ZO ZMR na SR pri škole

                                               Tünde Nagy, rodič – Ňárad

                                               Gyöngyike Vörös Rasztgyörgy , rodič - Sap

                                               Henrietta Némethová,rodič – Baloň

                                               Jozef Németh,rodič - Baloň

                                               Erzsébet Csepi , rodič – Čiližská Radvaň

                                               Margita Peőczová , rodič – Čiližská Radvaň

                                               Tibor Makki,rodič - Pataš

                                               Iveta Oroszová , rodič – Medveďov

                                               Mónika Takácsová , rodič – Kľúčovec

                                               Alžbeta Uhrovičová , rodič – Čiližská Radvaň

                                               Attila Vörös – Baloň

                                               Ing. Juraj Nagy –Ňárad

                                   Ing. Mátyás Sándor – Ňárad

                                               MVDr. László Fekete – Ňárad

                                               Jozef Kozma - Baloň

                                               Július Vörös ,rodič – Sap

                                               Peter Keszegh - Kľúčovec

                                               Ĺudovít Nyesó – Sap

                                               Jozef Écsy – Čiližská Radvaň

                                               Ing. Ladislav Hupka – Čiližská Radvaň

                                               PhMr.Vilma Csémyová –Kľúčovec

                                               Angéla Nagyová ,rodič – Medveďov

                                               Gyömgyi Soósová,rodič - Ňárad

                                               László Béhr ,rodič – Ňárad

                                               Viktor Olláry – Baloň

                                               Beáta Révészová ,rodič – Kľúčovec

                                               Kvetinárstvo Frézia – Čiližská Radvaň

                                               Edita Vassová – Baloň

                                               Ing. Dénes Miklós,rodič - Ňárad

                                               Tünde Füssiová , rodič – Čiližská Radvaň

                                               Valéria Szabóová – Čiližská Radvaň

                                               László Bögi – Čiližská Radvaň

                                               Margita Bartalosová – Mad

                                               Ing. Ottó Bódis – Čiližská Radvaň

                                               Ĺudovít Kiss – Pataš

                                               Helena Vidaová – Sap

                                               Helena Vörösová – Baloň

                                               Jolana Soósová - Pataš

 

Riaditeľstvo školy vyjadruje vďaku všetkým sponzorom za pomoc školy a za vecné dary. Ďalej ďakuje každému, ktorý  2 % podielu svojej zaplatenej dane daroval našej škole.

 

 

1.m  oblasti, v ktorých škola dasahuje dobré výsledky,

                       nedostatky vrátane návrhov a opatrení

Medzi prioritami našej školy je starostlivosť o nadaných žiakov.V rámci toho učitelia

pripravujú žiakov na rôzne súťaže.Na začiatku školského roka bol vypracovaný plán súťaží.V niektorých súťažiach sme organizovali aj školské kolá /Poznaj slov.reč,Pekná maďarská reč,Dni Mihálya Tompu,Geografická olympiáda,Olympiáda v nemeckom a v anglickom jazyku ,Pytagoriáda,Chemická olympiáda .... atď. /

Úspechy našich žiakov na súťažiach

 

Názov súťaže            Meno žiaka 

                                   a trieda                       Umiestnenie        Vyučujúci           

Dni Mihálya

Tompu                       András Bertalan       zlaté                      Mgr. A. Béhrová

                                      Béhr                        pásmo   -CSK

                                      VI. B                       zlaté pásmo -KK

                                              

                                   Eszter Wunderlich      úsp.             KK              Sz. Matyó

                                        VIII. B

                                   Panna Virág Szabó      úsp.            KK      Mgr. E. Csicsayová

                                  

            Pekná maďarská

                  reč                       Nikoletta Tóthová                    6. m.             Mgr.E. Csicsayová                                      IX. A                                         OK

 

 

 

            Literárna súťaž        1. sk.

            Katedra                     Dóra Szabóová ,VI.B                                  Mgr. E. Csicsayová

                                               András Bertalan Béhr,VI.B

                                               Patrik  Horváth,VI. B

                                                       VIII. A tr. 

 

                                             2. sk                                                                 Mgr. E. Csicsayová

                                             Zsófia Némethová,IX. A

                                             Veronika Fekete , IX. A

                                             Boglárka Sárközyová,IX. A

 

          „ Poznaj slov. reč „   Denis Švec, IV                             RK -2.        Mgr. A. Hupkaová

                  4. roč.                                                                         m.

                                              

                                            

            Matematická olympiáda

 

                                          Robert Oravecz             OK                             Mgr. K. Horváth

                                              V. A

                                         András Bertalan Béhr    OK         ÚR              Mgr. K. Horváth

                                              VI. B

                                          Dóra Szabóová              OK                             Mgr. K. Horváth

                                               VI. B

                                          Ágota Both                     OK                             Mgr. V. Morvaová

                                               VII. A

                                          Cintia Zsemlyeová         OK                             Mgr. V. Morvaová

                                               VII. A

                                          Ladislav Szoboszlai       OK         ÚR              Mgr. K. Feketeová

                                               VIII. A

                                         Bence Both                      OK         1. m.            Mgr. V. Morvaová

                                               VIII. B

                                         Zsófia Némethová          OK                             Mgr. V. Morvaová

                                                IX. A

                                         Boglárka Sárközyová       OK                             Mgr. V. Morvaová

                                                 IX. A

                                     

 

            Pytagoriáda  

              

              3.roč.                                 György Major,III.A      OK                           Mgr. E. Buzgóová

                                             Marcell Sztahó,III.B     OK                           Mgr.Cs. Csikász

                                             Máté József Both,III. B OK                          Mgr. Cs. Csikász

                                             Natália Kissová,III. A    OK                         Mgr. E. Buzgóová

                                             Máté Čambal,III.A        OK                          Mgr. E. Buzgóová

 

             4. roč.                                  Gábor Csicsay , IV.        OK        ÚR           Mgr.A. Hupkaová

                                              György Szabó , IV.         OK        ÚR           Mgr. A. Hupkaová

                                             Boglárka Vörös,IV.         OK                         Mgr.A. Hupkaová                        

 

            5. roč.                         Tamás Dominik Sági      OK                       Mgr. K. Horváth

                                               V. A                                      

                                               Hajnalka Mareková       OK                       Mgr. K. Horváth                                          V. A                          

                                                Tomáš Vavřina , V.B        OK                       Mgr. K. Horváth

 

            6. roč.                         Dóra Szabóová                     OK                Mgr. K. Horváth

                                                VI. B                                     

                                               Virág Vass , VI.B                 OK                Mgr. K. Horváth

 

            7. roč.                         Ágota Both                OK                            Mgr.V. Morvaová

                                               VII. A                       

                                               René Benyó               OK                             Mgr.V. Morvaová

                                               VII. A

 

            8. roč.                        Bence Both                 OK          ÚR               Mgr. V. Morvaová

                                               VIII. B

                                              Bálint Burián             OK                              Mgr. K. Feketeová

                                               VIII. A

                                               Zoltan Peer                 OK                             Mgr. V. Morvaová

                                                 VIII. B

                                              

            Geografická

            olympiáda

             5. roč.                        Boldizsár Bódis         OK                             Mgr. R. Bodó

                                               V. B                                        

                                               Robert Oravec           OK                            Mgr. R. Bodó

                                                V. A

                                                Hajnalka Mareková     OK                             Mgr. R. Bodó

                                                 V. A

           

 

            Fyzikálna

            olympiáda     

            Kat. E                        Nikoletta Tóthová       OK

                                               IX. A                                                             Mgr. K. Feketeová

            Kat. F                        Bence Both                  OK         ÚR             Ing. B.Horváth

                                               VIII. B

                                               Ladislav Szoboszlai     Ok                           Mgr. K. Feketeová

                                               VIII. A

                                          

            Chemická                  Boglárka Sárközyová          OK      ÚR       Ing. A. Tárczyová

            olympiáda                  IX. A                                     

                                                Zsófia Némethová                OK      ÚR      Ing. A. Tárczyová

                                               IX. A                                   

                                                                                             

       „ Bíborpiros szép rózsa „ – celoslovenské kolo v prednese maďarských ľudových piesní

Csenge Botló                                                                                               Mgr. I.Kovácsová

IV.

András Bertalan Béhr                                                                                Mgr. Béhr E. Zs.

VI. B

            

 

            Športové súťaže

                                                       

1.     – 4. roč.

                                                       

            Atletika

                          

                                    Natália Kissová ,III.A          OF -1.m          Mgr. E. Buzgóová                                        vytr. beh                                                              

                                   Bálint Mikóczy ,III.A           OF – 1. m       Mgr. E. Buzgóová

                                   hod krik. lopt.                                                                                

                                   Fanni Kozmér ,II.                 OF – 2. m.      Mgr. B. Vass

                                   hod krik.lopt.                                                                     

                                   Evelin Révész,V.B                OF – 2.m.       Bc. Cs. Tóth

                                   hod krik.lopt.                                                                      

                                   Gergő Nagy ,IV.                   OF – 2. M.     Mgr. A. Hupkaová

                                    skok do diaľky                                                                   

            Loptové hry

                             Vybíjaná 3. – 4. roč.                   CSF – 2. m.    Mgr. B. Vass

                                                                          /  Žiar nad Hronom /

                                                                                  OF   -  1. m.

Máté Čambal, Bence Csicsay, István Kovács, Anna Kosárová, Stefánia Lea Keszegh, Lilla Virág Makó, Emília Bognárová, Ladislav Hölgye, Attila Nagy, Gergő Nagy, Natasa Siváková, Natália Kissová

Ladislav Hölgye bol najlepším hráčom celoslovenského finále vo vybíjanej.

 

 

Vybíjaná 1. – 2. roč.                                             OF – 1. m.              Mgr. B. Vass

Botond Nagy , Ádám Vörös, Márk Soós, Balázs Sághy, Ákos Holocsi, Zoltán Vida,Dominik Füssi, Tibor Áron Ányos, EszterLili, Vanessa Verešová, Bogáta Bodó, Bianka Bradáčová, Linda Szabóová, Nikoletta Szűcsová

 

Žiacky futbal

McDonald´s CUP – Zlaté Klasy – OF  - 3. m.                                 Mgr. B. Vass

Máté József Both, Bence Csicsay, Máté Čambal, Ladislav Hölgye, Gergely Lőrinc,Botond Nagy, Attila Nagy, Gergő Nagy, Márk Soós, Ádám Vörös

                                                          

        5. – 9. roč.     

 

        Atletika 

 

                                               Marián Burián ,V.A            OF – 1.m.       Bc. Cs. Tóth

                                               hod krik. lopt.                                                                     

                                               Viktória Jánéová,VII. B      OF – 1. m.      Bc. Cs. Tóth

                                                skok do výšky                                                                     

                                               Viktória Jánéová,VII.B       OF – 1. m.      Bc. Cs. Tóth

                                               skok do diaľky

 

                                               Réka Johancsiková,VIII.B  OF-  1. m.       Bc. Cs. Tóth

                                               beh na 800 m

                                               Eva Vidaová , IX, A             OF – 1. m       Bc. Cs. Tóth

                                               vrh guľou                                                       

                                               Eva Vidaová , IX. A             OF – 1. m.      Bc. Cs. Tóth

                                               hod krik.lopt.

                                               Daniel Hölgye,V. B               OF – 2. m.      Bc. Cs. Tóth

                                               hod krik.lopt.

                                               Szilvia Nagy , VI. A              OF – 2. m.      Bc. Cs. Tóth

                                               beh na 60 m

                                               Dávid Rom , IX. A               OF – 2. m.      Bc. Cs. Tóth

                                               hod krik.lopt.

                                               Szilvia Nagy , VI. A              OF – 3. m.      Bc. Cs. Tóth

                                               hod krik.lopt.

                                               Veronika Vidaová,VII.B     OF – 3. m.      Bc. Cs. Tóth

                                               vytr. beh                                                                                                                              Bálint Peőcz , VII. A            OF – 3. m.      Bc. Cs. Tóth

                                               beh na 60 m

                                               Koloman Tóth , IX. B          OF – 3. m.      Bc. Cs. Tóth

                                               beh na 300 m

                                               Zsófia Némethová , IX. A    OF – 3. m.      Bc. Cs. Tóth

                                               beh na 60 m

                                               Zsófia Némethová , IX. A    OF – 3. m.      Bc. Cs. Tóth

                                               skok do diaľky         

           

            Družstvá

                                               Štafetový beh                          OF – 1. m.         Bc. Cs. Tóth

                                               / mladšie žiačky /

                                               Virág Vass,Viktória Jánéová,Szilvia NagymPanna Rebeka

                                               Bartalos                                        

 

                                               Štafetový beh                                         

                                               /  staršie žiačky /                    OF – 1. m.

                                               Eva Vidaová , Zsófia Némethová ,Réka Johancsíková,

                                               Viktória Jáněov

 

                                               Atletické mužstvo školy       KF – 5. m.       

                                               / staršie  žiačky /                    OF – 1. m.                    

                                               Réka Johancsíková,Szilvia Nagy,Lili Čambalová,

                                               Vanessa Kósaová,Eva Vidaová,Zsófia Némethová,Patrícia

                                                Gelleová,Zsófia Nagy,Viktória Jáněová,Veronika Vida,

                                               Evelin Révész,Csenge Flóra Végh

                                              

                                               Atletické mužstvo školy       OF – 2. m.                  Bc. Cs. Tóth

                                               / starší žiaci   /                                   

                                               Ákos Keszegh,Dávid Rom,Áron Vörös,Koloman Tóth,

                                               Áron Horváth,Bálint Peőcz,Jozef Kukucs,Dávid Vörös,

                                               Dániel Márk Sághy,Máté Vass

 

                                              

            Loptové hry

                                               Vybíjaná 5.-6.-7. roč.                                   Bc. Cs. Tóth                                                             

             

                                               CSF – 7. m. / Trnava / ,       KF – 1.m./Senica /, OF – 1.m.                                                                   

                                                Panna Rebeka Bartalos,Patrícia Gelleová,Dominika Kulacs,

                                                Eva Makóová,Hajnalka Mareková,Szilvia Nagy,Vivien

                                                Oroszová,EvelinRévészová,Veronika Szabóová,Virág Vass,

                                               Csenge Flóra Végh,Veronika Vidaová,Anetta Zsidóová,

                                               Vivien Zsidó,

                                              

 

                                               Šach               OK – Veľký Meder                         Mgr.T. Bögi

                                               Koloman Tóth ,IX. B

                                               András Bertalan Béhr , VI. B

                                               Gergő Kovács, V. A

 

 Skratky :   OF – okresné finále                             RK – regionálne kolo

                     KF –krajské finále                              OK – okresné kolo                          

                    CSF – celoslovenské finále                  KK – krajské kolo

 

 

  Účasť našich žiakov na tzv. „domácich súťažiach a festiváloch „

                                                                   

    Geografická – online súťaž – Okoč                                                       Mgr. R. Bodó

                                               Ákos Keszegh,IX. B             1. m.

                                               József Balázs Bozsenyík      4. m.

                                                            IX. B

 

„ Poznaj slov. reč „ – regionálne kolo – Dolný Štál

                                                 Denis Švec                           2. m.               Mgr. A. Hupka                                                         

 

Regionálna olympiáda slovenského jazyka - Čiližská Radvaň

                                                                                  3. m.               Mgr. A. Simonová

                                   

 

Festival v prednese  ľudových piesní, Veľký Meder                                                                                                                                                                                       

                                                          Csenge Botló                zlatý pás        Mgr. I. Kovácsová

                                                          IV.                                                                        

                                                          Virág Vass                    zlatý pás        Mgr. I.Kovácsová

                                                          VI. B

                                                          András Bertalan Béhr   zlatý pás      Mgr. Béhr E. Zs.

                                                           VI. B                                                            

                                                          Dorina Morvaová          bronzový pás

                                                           I.B                                                   Mgr. V.Vörös Barci

 

 

         Súťaž v prednese poézie

         a prózy na pamiatku kat.

         kňaza a básnika Jenő Farkasa

         vo Veľkom Mederi                   Panna Virág Szabó                                    E. Szeifová                                                                  IX. A                                                  Mgr. Béhr E. Zs.

                         

                                                            Eszter Wunderlich                                  

 

 

          DISCOVER THE UK – súťaž v anglickom jazyku – Dolný Štál –Dni M. Corvína

 

          Eva Vidaová                           1 m.                                                   Mgr. G. Oravecová

          IX. A

 

          Súťaž v prednese ľudových piesní – Dolný Štál – Dni M. Corvína

 

          Virág Vass                              1. m.                                                   Mgr. I. Kovácsová

           VI. B

            András Bertalan Béhr         3. m.                                                   Mgr. Béhr E. Zs.

            VI. B

            Csenge Botló                                                                                    Mgr. I. Kovácsová

 

            Súťaž v cudzích jazykoch – Gymnázium Armina Vámbéryho Dun. Streda

           

-          Súťaž v anglickom jazyku –

Eva Vidaová                         2. m.                                                   Mgr. G. Oravecová

IX. A

-          Súťaž v nemeckom jazyku –

Ákos Keszegh                       3. m.                                                   Mgr.F. Takács

            IX. B

 

        

            Opatrenia na odstránenie nedostatkov :

-                   zefektívniť prácu triednych učiteľov

-                   posilniť výchovnú prácu na škole

-                   neustále zvyšovať vedomostnú úroveň žiakov v jednotlivých predmetoch

-                   zabezpečiť 100% - nú odbornosť vyučovania

-                  venovať väčšiu pozornosť na prípravu talentovaných žiakov na:

súťaže v cudzích jazykoch

                      matematické súťaže

-                  robiť väčšie reklamy škole / nájsť viac foriem na zviditeľnosť školy /.

 

                   

 

           

 

                                              

                            

           

                                              

                                  

                                              

 

 

 

 

 

 

                                                          

 

                                              

 

 

 

 

 

                       

 

 

           

           

 

                                  

 

 

 

 

 

Újdonságok

Kapcsolat

  • Základná škola Móra Kóczána s VJM Čiližská Radvaň č. 258 - Kóczán Mór Alapiskola Csilizradvány 258
    Hlavná 258, 93008 Čiližská Radvaň
  • +421910158849 igazgatónő
    +421904154230 igazgatóhelyettes
    +421910933398 titkárnő,

    +421910923331 iskolai étkezdeFényképalbum