Menü:

Az iskola profilja Az iskola céljai Iskolánk statisztikai adatai Fenntartónk Támogatóink Az iskola házirendje Iskolatanács Szülői szövetség Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy za rok 2015/2016

Iskolánkról

Az iskola házirendje

 

Bevezető rész:

Az iskolai rendtartást 2013. augusztus 30-án a következő dokumentumok alapján dolgoztuk ki:

-          a SZKOM –a 143/1984 számú törvénye /MŠ SSR č.143/1984 Zb.o základnej škole v znení jej zmien a doplnkov, v § 11,Pravidlá správania /,

-          a SZKOM 2009.ápr. 28-án kiadott 7/2009-R számú módszertani anyaga - / MŠ SR

-          Metodický pokyn č.7/2009- R z 28. apríla 2009 na hodnotenie žiakov základnej školy

-          a SZNT 245/2008–as számú törvénye / SNR č. 245/2008 Školský zákon § 155 /

Az iskolai rendtartás előírásai minden olyan esetre vonatkoznak, amikor a tanuló az iskola felügyelete alatt áll.

Az iskolai rendtartást minden tanév elején minden tanulóval és szülővel ismerteti az osztályfőnök az első osztályfőnöki órán, illetve az első szülői értekezleten.

Az iskolai rendtartás következetes betartása az osztályzási időszakban a magaviseleti jegy kritériuma.

 

Az iskola munkarendje:

Az iskola reggel 6,45 órától van nyitva, a beutazó tanulókon kívül a 7:15 óránál korábban érkező csilizradványi és balonyi tanulók szülei írásban kérjék az iskola igazgatójától a tanulók korábbi érkezésének engedélyezését.

A pedagógiai felügyelet 7:15 órától biztosított.

A tantermeket 7:35 órakor foglalhatják el a tanulók.

A tanuló köteles a tankönyveit és a füzeteit becsomagolni.

Az utolsó tanítási óra végén a tanulók kötelesek rendben elhagyni az osztályt pedagógiai felügyelet jelenlétével /felrakni a székeket, összeszedni a szemetet/.

Ha a tanuló az iskolába érkezett, csendben, fegyelmezetten várakozik az öltözőben. Az iskolában tartózkodás idejét a tanuló órarendje határozza meg.

A tanítás ideje alatt az iskola épületét a tanuló csak a szülő írásos kérése alapján hagyhatja el. Az iskola épületének engedély nélküli elhagyása esetén a tanuló minden alkalommal bejegyzést kap a magaviseleti naplóba.

Az „utazó” tanulók csak a szülő írásos engedélyével járhatnak kerékpárral az iskolába.

A kerékpárt a tornaterem melletti kerékpártartóba helyezni.

A tanuló köteles betartani a közlekedési szabályokat. Kerékpárjára csak az iskolakapun kívül ülhet fel.

 

A tanítási órák és szünetek rendje:

                  Idö                                           Szünet

1. óra    7:45  -  8:30                                8:30 -  8:35

2. óra    8:35  -  9:20                                9:20 -  9:30

3. óra    9:30  -  10:15                             10:15 - 10:30

4. óra    10:30 - 11:15                             11:15 - 11:20

5. óra    11:20 -  12:05                             12:05 - 12:10

6. óra    12:10 -  12:55                             12:55 - 13.10

7. óra    13:10  - 13:55                             13.55 - 14:00

8. óra    14:00  - 14:45

Az ebédidő az 5. és 6 tanítási óra után van. Az iskola éttermében csak az ott étkező tanuló tartózkodhat, betartva a kulturált étkezés szabályait. Ezen idő alatt kabátját és iskolatáskáját az öltözőben hagyja.

 

A szakköri foglalkozások rendje:

Ha a tanuló év elején szakkörre jelentkezik, akkor az ezen való részvétel év végéig kötelező.

Ha a tanuló délutáni szakköri foglalkozáson vesz részt, követi a szaktanító utasításait.

Az iskola területén idegenek csak meghatározott céllal tartózkodhatnak.

 

A tanulók magatartása:

Az iskola tanulói kötelesek rendszeresen iskolába járni.

A tanuló a tanítási órákon a tanító útmutatása szerint fegyelmezetten, önállóan végzi feladatait.

A biztonsági előírások alapján a szaktantermekben tilos a tanulóknak iskolatáskát vinni.

A szünetekben a tanuló az ügyeletes pedagógus utasításait követi. :

-          saját osztályában készül a következő tanítási órára

-          a tízperces szünetben az osztályban tízóraizik

-          a nagyszünetben az udvaron tartózkodik

-          az osztott órákra a becsengetés előtt indul.

A hetes tanuló feladatai:

-          letörli a táblát / a tanítás befejezése után is /

-          a szünetekben szellőztet és összeszedeti a szemetet a tanulókkal

-          a tanítási órák után a padból is kiszedeti a szemetet

-          jelenti a rendbontókat az ügyeletes pedagógusnak

-          jelenti a tanítási óra elején a hiányzókat

-          jelenti a tantestületben, ha 10 perccel a becsengetés után nem érkezett pedagógus az órára

-          megöntözi a virágokat és a tanítás után lecsukja a villanyt

-          a tanítás megkezdése előtt figyelmeztet a mobiltelefon kikapcsolására

 A tanuló az iskola épületében papucsot használ, melyet a papucstartóban tart használat után.

Ennek elmulasztása esetén először osztályfőnöki figyelmeztetésben részesül, majd ezt követi a bejegyzés a magaviseleti naplóba.

A tanuló köteles az iskola épületének berendezési tárgyait, felszereléseit, eszközeit rendeltetésszerűen használni.

Rongálás esetén törvényes képviselője köteles a kárt megtéríteni.

A tanuló takarékoskodik az energiával, ügyel a rendre és a tisztaságra. A hulladékot szelektáltan az arra kijelölt hulladékgyűjtőbe teszi,ezzel is ügyelve az iskola esztétikus környezetére.

Tilos behoznia olyan élelmiszereket és üdítőitalokat, amelyek nem az egészséges táplálkozást biztosítják, illetve szennyezik az iskolai környezetet /tökmag, napraforgó, energiaital/. A tanulók csak tanítói felügyelettel tartózkodhatnak az ebédlőben és ott kötelesek megfelelően viselkedni.

A tanuló az iskolába kizárólag csak az oktatáshoz szükséges tárgyakat hozhatja magával.

A tanuló köteles az iskolában a helyhez és korához megfelelően tisztán és rendezetten megjelenni. Az értéktárgyak /nyaklánc, karkötő, gyűrű, fülbevaló, karóra/, pénzösszeg és mobiltelefon elvesztése esetén az iskola nem vállal felelősséget.

Az iskolában a tanítási idő alatt illetve az óraközi szünetekben is tilos a mobiltelefon használata. Ennek megszegése esetén a tanuló bejegyzést kap a magaviseleti naplóba . A következő megszegés esetén a tanuló köteles leadni a mobiltelefonját az igazgató helyettesnél (az érintett pedagógus kíséretében). A tanuló a mobiltelefonját csak a törvényes képviselője jelenlétében kaphatja vissza. Hang- és képfelvétel készítése tilos (személyiségi jogokat sért), észlelése esetén rögtön igazgatói megrovó jár. Elektronikai cikkek / MP3, MP4, DVD lejátszó, diktafon /illetve egyéb tárgyak behozatala is szigorúan tilos / kártya, labda stb./

Az iskolában a tanuló megjelenése legyen megfelelő: testékszer, smink, haj-és körömfestés, tetoválás nem megengedett.

Ennek megszegése osztályfőnöki figyelmeztetéssel jár, amit írásban a magaviseleti naplóban is rögzít. Az osztályfőnök határidőt szab a megszegés rendezésére. Ellenkező esetben a tanuló osztályfőnöki megrovót kap.

A tanuló alkalomhoz illő megjelenésével tiszteli meg az iskola ünnepélyes rendezvényeit /ajánlat: lányoknak fehér felső, sötét alj, a fiúknak sötét nadrág, fehér felső/.

Az iskola területén, környékén valamint az iskola által szervezett programokon tilos a dohányzás, az alkohol-és drogfogyasztás. Ennek megszegése a következőket vonja maga után. Első esetben a szülők beidézése – írásos igazgatói megrovó, további esetekben a magaviseleti jegy rontása az osztályzási időszak végén.

A tanuló minden tanítójával és az alkalmazottakkal szemben udvariasan viselkedik és a találkozáskor a napszaknak megfelelően köszön.

A trágár beszéd és az önbíráskodás osztályfőnöki megrovást von maga után.

A fizikai bántalmazás, zsarolás esetén a magaviseleti jegy rontására kerül sor.

A tanítási órákról való távolmaradást a szülő jelenti az osztályfőnöknek vagy az iskola titkárságán. A mulasztást az iskolában való megjelenés után 3 napon belül igazolja a tanuló az osztályfőnöknél. Orvosi és szülői igazolást csak az ellenőrzőben fogadunk el.

Félévenként a szülő gyermekének 2 tanítási napot, osztályfőnöke 1 napot igazolhat. Ezekeket a napokat az osztályfőnök a magaviseleti naplóba dátummal bejegyzi. Ezeken a napokon felül a szülő az igazgatóhoz fordul írásos kérvénnyel.

            A tanuló köteles a mulasztott tananyagot bepótolni, és jogában áll a hiányzás utáni első napon jelenteni az óra elején. 90 óra hiányzás esetén egy osztályzási időszakban a felső tagozatos tanuló a mulasztott tananyagból /magyar és szlovák nyelvből illetve matematikából / vizsgát tesz.

Ha a tanuló két alkalommal indokolatlanul késve érkezik a tanítási órára, akkor 1 igazolatlan órát kap.

            A tanulók hiányzását és a magaviseleti naplót félévente zárjuk le.

Igazolatlan órák száma:

1 – 5 óra osztályfőnöki megrovás,

6 - 12 óra igazgatói megrovás,

13 – 21 óra 2-es magaviselet,

21 óra felett 3-as magaviseleti osztályzat.

Ha a tanuló igazolatlanul hiányzik, a következőképpen jár el az iskola:

-          5 igazolatlan óra esetén az osztályfőnök és az igazgató írásban értesíti a szülőt,

-          ha az előző intézkedés ellenére a tanuló továbbra is igazolatlanul hiányzik további 2 napot, akkor az iskola igazgatója értesíti a szülőt, behívja és a megbeszélésről jegyzőkönyv készül,

-          ha a tanuló 15 igazolatlan órát hiányzik 1 hónapban, akkor ezt az iskola a következő hónap 5-ig jelenti az önkormányzatnak és a járási hivatal szociális osztályára, ez a kötelező iskolalátogatás elhanyagolását jelenti, és büntetőjogi következményeket von maga után.

Ha a tanuló 3 alkalommal engedély nélkül nem vesz részt az utolsó tanítási órán 2-es magaviseleti osztályzatot kap.

A tanuló köteles érdemjegyét az ellenőrző könyvecskébe beíratni.

Ha a tanulónak hiányzik az ellenőrző könyvecskéje, akkor a következő tanítási órán az érdemjegyét köteles beíratni. Ha ezt nem teljesíti, magaviseleti bejegyzést kap.

Ha a tanuló érdemjegyét átjavítja, igazgatói megrovást kap.

Ha a tanuló másodszor is elveszíti ellenőrző könyvecskéjét, osztályfőnöki megrovásban részesül.

Magaviseleti kihágásért adható:

-          szóbeli osztályfőnöki figyelmeztetés (dátummal bejegyezve a magaviseleti naplóba)

-          szóbeli igazgatói figyelmeztetés

-          bejegyzés

-          osztályfőnöki megrovás – 5 bejegyzés után, illetve durva kihágásért

-          igazgatói megrovás – 10 bejegyzés után

-          2-es magaviselet – ha az igazgatói megrovás után a tanuló még kap 5 bejegyzést (15 bejegyzés után)

-          3–as magaviselet – ha a 2-es magaviselet után a tanuló még kap 10 bejegyzést (25 bejegyzés után)

-          4–es magaviselet – durva bűntény esetén

Az a tanuló, aki példamutató magatartást tanúsít, jó tanulmányi előmenetelt ér el, az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez, sport-és kulturális rendezvényeken szerepel, valamint tanulmányi versenyeken vesz részt, írásbeli dicséretben részesül.

Dicséretek:

-          szóbeli dicséret

-          osztályfőnöki dicséret – az osztályban végzett aktivitásai, a járási illetve levelezős versenyeken való részvétel, rendezvényeken való szereplés, példamutatás, 0 óra hiányzás egész tanévben,

-          igazgatói dicséret – kiváló tanulmányi eredmény az osztályzási időszak végén, a járási, kerületi, országos szintű versenyeken elért eredmény, példás magatartás, rendkívüli cselekedetért,

-          könyvjutalom – a tanév végén.

 

A szülő és az iskola:

A szülő /a gyermek törvényes képviselője/ és az iskola legfontosabb feladata, hogy biztosítsa a gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételeket.

-          Fontos, hogy a szülő rendszeres kapcsolatot tartson az iskolával.

-          Kérjük, hogy a szülő /a gyermek törvényes képviselője/ a problémákat először a szakos pedagógussal és az osztályfőnökkel beszélje meg.

-          A szülő a családjogi változásokat illetve a családi élet lényeges változásait közölje az osztályfőnökkel.

-          A szülő és a pedagógus viszonyát a kölcsönös tisztelet határozza meg.

-          A személyes találkozások a szülői értekezletek, fogadóórák és a nyílt napok keretén belül valósulnak meg.

-          Kérjük, hogy a szülők egymás közti nézeteltéréseiket, legyenek ezek akár gyermekeikkel kapcsolatosak, ne az iskolában rendezzék.

-          Kérjük, ha a szülők gyermekeikért érkeznek, akkor a tanulók biztonsága és védelme érdekében szíveskedjenek az iskolai épületek bejárata előtt várakozni. Személyautóval tilos az iskola területére behajtani!

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Újdonságok

Kapcsolat

  • Základná škola Móra Kóczána s VJM Čiližská Radvaň č. 258 - Kóczán Mór Alapiskola Csilizradvány 258
    Hlavná 258, 93008 Čiližská Radvaň
  • +421910158849 igazgatónő
    +421904154230 igazgatóhelyettes
    +421910933398 titkárnő,

    +421910923331 iskolai étkezdeFényképalbum